POVZETEK

Uvod: Panoramsko slikanje je ekstraoralna tehnika slikanja zob, kjer se prikažeta zgornja in spodnja čeljust na eni sliki. Po trenutnih ICRP smernicah so dojke glede na občutljivost na ionizirajoče sevanje med tkivi na prvem mestu, s tkivnim utežnim faktorjem 0,12, zato se priporoča njihovo ščitenje. Dojke so pri panoramskem slikanju izven slikovnega polja, zato jih je najlažje zaščititi s svinčenim plaščem. Namen: Namen raziskave je bil ugotoviti ali se pri ženskah zmanjša doza na dojki, če uporabimo svinčeno zaščito, s katero ju prekrijemo, in če se, za koliko. Metode dela: Raziskava je bila izvedena na fantomu celega telesa, ki smo mu za simulacijo dojk dodali dva prsna vsadka s prostorninama 500 in 340 ml. Za zaščito sta bila uporabljena
zaščitni plašč za stomatološko diagnostiko in gonadni predpasnik, oba z ekvivalentom svinca 0,5 mm. Meritve so bile izvedene najprej brez uporabe zaščite in nato še s 3 različnimi načini njene postavitve: zaščitni plašč za stomatološko diagnostiko, gonadni predpasnik zadaj in gonadni predpasnik spredaj. Za merjenje doze je bil uporabljen dozimeter Unfors EDD-30. Rezultati: Absorbirana doza na sredini desne dojke (500 ml) se je pri uporabi gonadnega predpasnika spredaj v višini dojk in pri uporabi plašča zmanjšala za 73%. Na sredini leve dojke (340 ml) se je količina absorbirane doze pri uporabi gonadnega predpasnika spredaj zmanjšala za 87%, z zaščitnim plaščem za stomatološko diagnostiko pa za 91%. Zaključek: Položaj zaščite vpliva na zmanjšanje doze, absorbirane v dojkah. Na podlagi dobljenih rezultatov avtorja priporočata uporabo zaščitnega plašča, namenjenega za stomatološko diagnostiko. Že tako nizke doze še dodatno zniža in zmanjšuje možnost stohastičnih učinkov sevanja.

ABSTRACT

Background: Panoramic imaging is an extraoral dental imaging technique which shows the upper and lower jaws in one image. According to the current ICRP guidelines, breasts are the most sensitive part with respect to ionizing radiation, their tissue weighting factor being 0.12, therefore it is recommended to protect them. In panoramic imaging breasts are located outside the image field and are best protected by a lead apron. Purpose: The purpose of this research was to determinate the effect of lead shielding on dose to the breast during dental panoramic imaging. Methods: The research was performed on a whole bodyphantom. Two breast implants with a volume of 500 ml and 340 ml were added to the phantom to simulate breasts. The protection consisted of a protective coat used for dental diagnostics and a gonad apron, both with 0.5 mm lead equivalent. The measurements were first performed without the use of the lead shielding and then with 3 mounting methods of protection: a protective coat for the whole body, a g onad apron at the rear of the body and a gonad apron at the front of the body. The dosimeter Unfors EDD was used to measure the dose. Results: With the use of the gonad apron and coat, the dose absorbed in the middle of the right breast (500 ml) decreased by 73%. In the middle of the left breast (340 ml), the absorbed dose was reduced by 87% with the use of the gonad apron in front and by 91% with the use of the coat for the whole body. Conclusion: The position of lead protection has an impact on the reduction of ionizing radiation on the breast. Based on the results, we recommend the use of a protective coat for the whole body, because it further reduces the low dose, as well as the stochastic effects of radiation.