DOZA NA DOJKE PRI PANORAMSKEM SLIKANJU ZOB
RADIATION DOSE  TO THE BREAST DURING DENTAL PANORAMIC RADIOGRAPHY

Nuša Dovečar 1 , Nejc Mekiš 2

1 Študentka študijskega programa Radiološka tehnologija 2. stopnja, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za radiološko tehnologijo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
2 Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za radiološko tehnologijo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

 

Korespondenca / Correspondence: Nuša Dovečar, dipl. inž. rad. tehnol., E-mail: nushiika@gmail.com Prejeto/Recived: 17.10.2014 Sprejeto/Accepted: 15.11.2014
Ključne besede:
Prenesi članek (PRENOS)

POVZETEK

 

Uvod: Osnovna diagnostična preiskava pri skoliozah je rentgensko slikanje celotne hrbtenice, s katero skoliozo potrdimo, določimo tip in izmerimo njeno velikost. V Ortopedski bolnišnici Valdoltra za takšno slikanje uporabljamo digitalni rotacijski sistem.

Namen: Predstaviti digitalni rotacijski sistem zajemanja slik celotne hrbtenice pri napotni diagnozi skolioza in ugotoviti, kakšne so njegove prednosti in slabosti v primerjavi z analognim sistemom.

Metode dela: Obdelali smo podatke 5 pacientov s skoliozo, starih od 9 do 16 let, ki smo jim slikali celotno hrbtenico z rotacijskim sistemom zajemanja slik proizvajalca Siemens. Rezultati in razprava: Parametre za slikanje celotne hrbtenice z digitalnim rotacijskim sistemom zajemanja slik smo primerjali s parametri, ki smo jih predhodno uporabljali pri analognem sistemu folija-film. Distorzija je na slikah, pridobljenih z obema sistemoma enaka, ker je enaka tudi razdalja gorišče–slikovni sprejemnik, in sicer 3 m. Pri digitalnem sistemu je manjši produkt mAs in boljša kvaliteta rentgenskih slik. Slabost digitalnega sistema je daljši čas zajemanja slike.

Zaključek: Krivine hrbtenice se spreminjajo v času rasti in razvoja, običajno evolutivno do zaključka rasti, prav tako se z rastjo povečujejo tudi deformacije hrbtenice. Napredovanja deformacij spremljamo z rentgenskim slikanjem, in sicer s posebno tehniko, tako da zajamemo celotno hrbtenico tako v AP kot tudi v stranski projekciji, stoje ali sede. Na rentgenogramih se deformacije nato merijo. Leta 2012 smo v Ortopedski bolnišnici Valdoltra spremenili tehniko zajemanja slik, ko smo z analognega prešli na digitalni sistem. Z zajemom s pomočjo digitalnega rotacijskega sistema smo izboljšali
kvaliteto rentgenskih slik.

ABSTRACT

 

Introduction: Scoliosis is a three-dimensional spinal deformity which consists of rotation and inclination in the frontal and sagittal plane. In all types of scoliosis the basic diagnostic examination is the total spine x-ray imaging which allows us to confirm the scoliosis, determine its type and measure its degree (Mohar et al., 2009). In this research, the system adopted for total spine imaging was the digital image rotating system which is used in Valdoltra Orthopaedic Hospital.

Aim: To present the digital image rotating system in total spine imaging and to establish its advantages and disadvantages in comparison to the analogue x-ray system. Methods: We examined 6 scoliosis patients aged from 9 to 16. The total spine imaging was performed by the digital image rotating system manufactured by Siemens.

Results and discussion: The parameters for total spine imaging with the digital image rotating system were compared to those previously used with the analogue x-ray system. The distortion of the images obtained by both systems was the same, because the source-to-image receptor distance (SID) was the same (3 m). With the digital system, the mAs was lower and the image quality was better. A disadvantage of the digital system is longer image capture time.

Conclusion: During the growth and development the  curvature of the spine undergoes changes which usually end when growth stops. During the growth, spinal deformities tend to progress. In order to monitor the development of spinal deformities, the AP and lateral images of the total spine have to be taken in the standing or sitting position. The radiology images are needed for accurate measurements of spinal deformities. In 2012, the Valdoltra Orthopaedic Hospital switched from the analogue to digital radiography which improved the image quality by using the digital image
rotating system.