Radiološka tehnologija je ena najbolj inovativnih vidikov zdravstva. Z napredno tehnologijo lahko pogledamo v notranjost telesa pacientov in iščemo vzroke bolezni.

Radiološki inženir je univerzitetno izobražen zdravstveni delavec, strokovnjak za slikanje človeškega telesa z namenom iskanja patologije in ugotavljanja diagnoze. Radiološki inženir izvaja vse vrste radiološke nuklearno-medicinske diagnostike, terapije z zaprtimi in odprtimi viri ionizirajočega sevanja, varstvo pred sevanji ter kontrolo kakovosti. Svoje strokovno znanje o radiološki tehnologiji, fiziki, anatomiji, fiziologiji in patologiji uporablja za razvoj optimalnih radioloških tehnik in protokolov ter tehnično ovrednoti nastale slike. Prav tako ima vse potrebno znanje o oskrbi pacientov.

Delovno okolje

Radiološki inženir z najsodobnejšo tehnologijo zajema slike notranjosti pacientov. Na ta način pomembno prispeva k diagnostiki bolezni. Radiološki inženir pri svojem delu uporablja zaprte in odprte vire ionizirajočega sevanja, ultrazvok, magnetno resonanco in računalniško tomografijo. Samostojno izvaja vse vrste rentgenskih slikanj, sodeluje v ekipah, kjer je uporaba virov ionizirajočih sevanj del diagnostičnega in terapevtskega postopka, izvaja ukrepe za zaščito pred sevanji in kontrolo kakovosti.

S sedežem v bolnišnici radiološki inženir skupaj s sodelavci v multidisciplinarnem timu oblikuje načrt zdravljenja in podpira bolnike, do konca zdravljenja. Tudi po končanem zdravljenju radiološki inženir sodeluje pri spremljanju bolnikovega stanja z rednimi kontrolnimi slikanji. Radiološki inženir dela v timu z drugimi strokovnjaki, najpogosteje je to zdravnik, specialist radiolog, radioterapevt ali specialist nuklearne medicine.

Med diagnostične slikovne metode spadajo klasično rentgensko slikanje, ter specialno usmerjena slikanja na osnovi rentgenskega sevanja, kot so:

  • urološka diagnostika, 
  • ginekološka diagnostika,  
  • gastroenterološka diagnostika, 
  • stomatološka diagnostika, 
  • denzitometrija,
  • mamografija, 
  • ortopedske preiskave ter
  •  kardiovaskularna in interventna radiologija.

Med naprednejše slikovne tehnologije, ki delujejo s pomočjo ionizirajočega rentgenskega sevanja spada slikanje z računalniško tomografijo (CT). Poleg tega radiološki inženirji upravljajo slikovne naprave, ki za zajem slik ne uporabljajo ionizirajočega sevanja, to sta magnetno resonančno slikanje (MR) in ultrazvok (UZ).

Prav tako je radiološki inženir specialist za zajemanje slik hudo poškodovanih bolnikov v urgentem centru. Naloge radiološkega inženirja vključujejo tudi zajemanje slik bolnikov med operativnim posegom. Bolnike, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo obiskati radiološki oddelek, radiološki inženir slika s pomočjo mobilne radiografije kar v bolniški postelji na oddelku. V programu za presejanje bolezni dojk opravljajo mamografijo in slikajo zobe za potrebe zobozdravstva.

Na oddelku za nuklearno medicino opravljajo radiološki inženirji celo vrsto preiskav, kot so PET-CT in SPECT. Pri svojem delu uporabljajo radioaktivne izotope. 

Radiološki inženirji so pomemben del tima v radioterapiji. Njihovo delo zajema pripravo bolnika na obsevanje in izvajajo obsevanje z linearnimi pospeševalniki visokih energij. Skrbijo za natančno izvedbo obsevanja s pomočjo različnih slikovnih tehnik ter sodelujejo pri postavitvi protokolov za najnovejše obsevalne tehnike.

Pri svojem delu pogosto uporabljajo različna kontrastna sredstva, ki jih bolnik prejme v obliki injekcij ali popite tekočine. Na ta način jasno prikažejo določene organe ali dele telesa pacientov, kot je na primer ožilje.

Naloga radiološkega inženirja je zajemanje čim boljše slike, saj je s tem neposredno povezana postavitev pravilne diagnoze in morebitno nadaljnje zdravljenje. Slabo posneta slika lahko privede do napačne diagnoze in napačnega zdravljenja ali celo opustitve zdravljenja. Prav tako je radiološki inženir zadolžen za obdelavo digitalnih slik ter njihovo pravilno shranjevanje.

Pri svojem delu upravlja najbolj zapleteno in napredno tehnologijo v zdravstvu. Delovni pripomočki, ki jih pri delu uporablja, so odprti in zaprti viri ionizirajočih sevanj, rentgenski aparati vseh vrst in tipov, ultrazvočni aparati, aparati za magnetno resonanco, računalniško vodene aparature, radioaktivni izotopi, aparati za obsevanje z ionizirajočimi sevanji ter naprave za kontrolo kakovosti in dodatna oprema. Med dokumenti uporablja bolnikovo dokumentacijo v zvezi z obsevanostjo, za izvedbo preiskav pa pomožne materiale, kot so npr. rentgenski filmi.

S poglobljenim znanjem iz anatomije in radiološke tehnologije je nepogrešljiv kader v zdravstvu. Njegov izdelek so rentgenska slikanja vseh vrst ter sodelovanje v ekipah, kjer je uporaba ionizirajočega sevanja del diagnostičnega ali terapevtskega postopka. Izvaja ukrepe zaščite pred ionizirajočimi in neionizirajočimi sevanji in kontrolo kakovosti. Radiološki inženirji so osrednjega pomena za širšo multidisciplinarno skupino, ki dela in se posvetuje s kolegi iz različnih oddelkov.

Radiološki inženirji se lahko zaposlijo na radioloških oddelkih vseh bolnišnic, prav tako lahko delo poiščejo v zasebnem sektorju. Najbolj podjetni lahko ustanovijo svoje podjetje iz področja slikanja in slikovne opreme.

Najpogosteje, v 85 % se diplomanti radiološke tehnologije zaposlijo na področju diagnostične radiologije. V 12 % odstotkih se zaposlijo na področju radioterapije, nekaj odstotkov pa na področju nuklearne medicine. Radiološki inženir, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora, kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je naš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev (link)

Nevarnosti

Radiološki inženir delo opravlja v posebnih delovnih pogojih, ki so zdravju škodljivi in jih ureja zdravstvena zakonodaja. Ob nepravilni uporabi slikovne opreme in neupoštevanju načel dobre radiološke prakse lahko pride do prekomernega obsevanja tako preiskovanca kot tudi osebja. Potencialni vir nevarnosti je delo s kemikalijami in delo v različno osvetljenih okoljih, v temnici in pri močnem viru svetlobe. Pri svojem delu je radiološki inženir izpostavljen poškodbam in okužbam. Pri delu uporablja nesvinčena in svinčena zaščitna sredstva, kot so svinčeni plašč, predpasnik, zaščitna očala s svinčenim steklom in svinčene rokavice. Radiološki inženir pri svojem delu nosi uniformo in termoluminiscentni dozimeter, ki meri prejeto dozo ionizirajočega sevanja.

Dodatni ukrepi za zaščito pred škodljivimi vplivi pri delu so: skrajšani delovni čas, podaljšan letni dopust in vsakoletni preventivni zdravniški pregled.

Usposabljanje in razvoj kariere

Ko postanete kvalificirani radiološki inženir, boste imeli možnost za nadaljne izobraževanje in usposabljanje. Prav tako vas bomo spodbudili, da se pridružite Društvu radioloških inženirjev, kjer lahko obiskujete tečaje, konference in seminarje. Izobraževanja v različnih oblikah potekajo tako doma kot v tujini.

Tekom vaše kariere se lahko specializirate za določeno vrsto slikanja, kot je na primer računalniško tomografsko slikanje ali ultrazvok. Lahko ste specializirani za delo z otroki, bolniki z ortopedskimi ali neurološkimi okvarami ali bolniki z rakom. Sodelujete lahko v raziskovalnem delu ali poučevanju mlajših generacij.

Delovni dan radiološkega inženirja je zelo razgiban. Naloga radiološkega inženirja ni zgolj upravljanje slikovnih naprav. Tekom svojega dela komunicirajo z zdravniki in sodelujejo pri odločitvah, katera slikovna metoda je najprimernejša za posameznega bolnika. Pred posegom se posvetujejo s preiskovanci, jim razložijo postopek, natančno namestijo preiskovanca v pravilni položaj in poskrbijo, da so dozne obremenitve sevanja v varnih okvirjih.

Delovni čas radioloških inženirjev je odvisen od posamezne ustanove. Običajno delo poteka v več izmenah, tudi ponoči in ob koncu tedna.

Kako postanem radiološki inženir?

Če želite postati radiološki inženir morate na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani opraviti triletni dodiplomski študij radiologije in radiološke tehnologije. To stopnjo študija zaključite z uspešno opravljeno in zagovarjano diplomsko nalogo. Izobraževanje lahko nadaljujete na podiplomskem magistrskem študiju, ki traja dve leti.  Svojo izobrazbo lahko nadgradite tudi na doktorskem nivoju.

Po diplomi boste morali pridobiti klinične izkušnje v obliki pripravništva, preden boste postali popolnoma usposobljeni radiološki inženir.

Kot študent in kvalificiran radiološki inženir se lahko včlanite v Društvo radioloških inženirjev, Zbornico radioloških inženirjev in Sindikat Sevalcev.

Če vas zanima naravoslovna znanost, uživate v skupinskem delu in želite pomagati ljudem, potem bo kariera radiološkega inženirja prava izbira za vas.