Članstvo

V Društvu radioloških inženirjev se prostovoljno združujejo vsi profili radioloških inženirjev:

 • višji rentgenski tehniki,
 • višji radiološki tehniki,
 • radiološki inženirji,
 • diplomirani radiološki inženirji,
 • diplomirani inženirji radiološke tehnologije,
 • magistri inženirji radiološke tehnologije.

Ob vstopu v društvo novi član izpolni pristopno izjavo, s katero se zavezuje, da bo deloval v skladu s statutom društva in ima poravnano članarino.

Društvo ima redne in častne člane. Častni član društva je lahko vsak, ki je s svojim delom pripomogel k razvoju in ugledu društva. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločati.

Pravice članov so:

 • volitev in izvolitev organov društva
 • sodelovanje in odločanje v organih društva,
 • uporaba skupnih dosežkov in rezultatov delovanja društva pri svojem delu,
 • uresničevanje osebnih interesov na področju dejavnosti društva,
 • sodelovanje pri izdelavi programa društva in seznanitev s poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
 • seznanitev o delu društva v organizaciji, v katerih so zaposleni,
 • sprejemanje nagrade in pohvale za delo v društvu.

Dolžnosti članov so:

 • spoštovanje statuta in drugih pravnih aktov ter sklepov organov društva,
 • aktivno sodelovanje in prispevek k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • podajanje informacij društvu za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • prenašanje izkušenj in znanje na mlajše člane društva,
 • udeleževanje strokovnih izpopolnjevanj in prireditev, ki jih organizira društvo,
 • varovanje in skrb za ugled društva,
 • redno plačevanje članarine.

Član izstopi iz društva tako, da poda predsedstvu pisno izjavo o izstopu. Če ne plača članarine, je izključen iz društva po predhodnem opominu. Član je izključen iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti. O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Član društva je lahko tudi študent Zdravstvene fakultete  – Oddelek za radiološko tehnologijo. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.


Predsedstvo

Predsedstvo vodi aktivnosti društva med dvema zasedanjema skupščine, ki ima 17 članov, vključno s predsednikom, podpredsednikom, tajnikom in blagajnikom društva. Skupščina izvoli predsednika in podpredsednika, 9 članov predsedstva, tako da so zastopane vse regije ter 4 člane, predstavnike radioloških inženirjev s področja nuklearne medicine, stomatološke dejavnosti, radioterapije ter zdravstvenih domov.

Skupščina izvoli namestnike 9 članov predsedstva, ki so zastopani po regijah in 4 namestnike članov, ki zastopajo svoje dejavnosti. V primeru odsotnosti člana predsedstva se seje predsedstva udeleži njegov namestnik, ki ima vse pristojnosti člana. Predsedstvo na prvi seji izvoli tajnika, blagajnika, člane operativnega odbora in strokovnih komisij. Sestaja se po potrebi, najmanj štirikrat letno.

Naloge in pristojnosti predsedstva so:

 • sklicevanje rednih in izrednih skupščin društva,
 • vodenje in organiziranje dela društva med dvema skupščinama,
 • uresničevanje sklepov skupščine,
 • skrb za izvrševanje dela društva,
 • imenovanje stalnih in občasnih komisij,
 • priprava finančnega plana in zaključnega računa,
 • sprejemanje splošnih aktov društva,
 • skrb za finančno in materialno poslovanje društva,
 • upravljanje s premoženjem društva,
 • organizacija sekcije društva,
 • imenovanje uredniškega odbora in urednika Biltena,
 • uresničevanje drugih nalog, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina.

Seje predsedstva sklicuje predsednik po lastni presoji, na zahtevo ene tretjine članov ali na zahtevo nadzornega ali operativnega odbora. Predsedstvo je za svoje delo odgovorno skupščini. Mandatna doba članov predsedstva je štiri leta z možnostjo ponovitve.

PREDSEDNIK (2020-2024): NEJC MEKIŠ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

PODPREDSEDNIK (2020-2024): SAŠO ARNUGA, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

TAJNICA (2020-2024): ERNA ALUKIĆ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

BLAGAJNIK (2020-2024): UROŠ GAČNIK, Onkološki Inštitut Ljubljana


Sekcije

Za razvoj in usklajevanje posameznih strokovnih področij, se člani društva združujejo v strokovne sekcije. Sekcija se lahko ustanovi, če poda zahtevo najmanj sedem članov društva, s priloženim programom dela. Ustanavljanje ali prenehanje delovanja strokovne sekcije potrdi predsedstvo društva.

Za svoje delo so odgovorne predsedstvu. Financiranje strokovne sekcije se ureja s finančnim načrtom na podlagi letnega programa dela. Sekcija lahko ima svoj znak in pečat, vendar ga lahko uporablja izključno le za obveščanje članov o delovanju sekcije. Izdajanje strokovnih potrdil, blagajniških prejemkov in naročilnic je v pristojnosti predsednika in blagajnika Društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne predsedstvu Društva. Strokovna sekcija preneha delovanje po sklepu predsedstva, če ta ugotovi, da sekcija ne opravlja svojih nalog 2 leti. Sekcije niso pravne osebe.

Osnovne naloge strokovne sekcije so:

 • preučuje strokovna vprašanja svojega področja
 • organizira strokovna predavanja, posvetovanja, seminarje ter strokovna izpopolnjevanja za področje za katero je ustanovljena
 • pripravlja in poda predloge za enotno metodologijo in strokovnost postopkov s področja strokovne sekcije
 • obravnava širša strokovna in družbena vprašanja, ki so pomembna za razvoj stroke
 • skrbi za objavljanje strokovnih člankov
 • o svojem delu redno vsaj enkrat letno poroča skupščini in predsedstvu društva
 • predsedniki strokovnih sekcij so vabljeni na seje predsedstva društva

Strokovno sekcijo vodijo predsednik, namestnik in trije člani, ki jih na seji izvolijo člani sekcije. Sejo sekcije lahko skliče predsednik, njegov namestnik ali če to zahteva 1/3 članov sekcije. Če odbor sekcije v roku enega meseca ne skliče zbora strokovne sekcije, ga skliče pobudnik sam, ki mora predložiti ustrezne materiale.

SEKCIJA ZA CT IN MR

Predsednik: DEJAN HRIBAR, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

E-mail: dejan.hribar@kclj.si

Sekcija združuje radiološke inženirje, ki delajo z računalniško tomografijo in magnetno resonanco. Glavna naloga sekcije je optimizacija dela na teh področjih, zagotavljanje primerljivosti protokolov in izmenjava znanja.

KARDIOVASKULARNA IN INTERVENTNA SEKCIJA

Predsednik: MATEVŽ ROBIK UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Podpredsednica: HEDVIKA ŠAUPERL UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

SEKCIJA ZA MAMOGRAFIJO

Predsednik: GAŠPER PODOBNIK Onkološki inštitut – RTG diagnostika, Zaloška 2, 1000 Ljubljana

E-mail: gpodobnik@onko-i.si

SEKCIJA ZA RADIOTERAPIJO

Predsednik: MATJAŽ JERAJ Onkološki inštitut – Oddelek radioterapije, Zaloška 2, 1000 Ljubljana

E-mail: mjeraj@onko-i.si

Podpredsednik RT sekcije: MARTINA KOZAR, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

SEKCIJA ZA NUKLEARNO MEDICINO

Predsednik:  SEBASTJAN REP, KC – Klinika za nuklearno medicino, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

SEKCIJA ZA KLASIČNO RADIOLOŠKO TEHNOLOGIJO

Predsednica: BARBARA PETRINJAK, ZDL, Metelkova 9, 1000 Ljubljana

E-mail: barbara.petrinjak@zd-lj.si

STOMATOLOŠKA DEJAVNOST

Predsednik: GAŠPER OMAN, UKC Stomatološka klinika

Namestnica: NATAŠA MIKUŽ, UKC Stomatološka klinika

ŠTUDENTSKA SEKCIJA

Predsednica: NINA ŠIROVNIK


Odbori

OPERATIVNI ODBOR

Operativni odbor je operativni organ predsedstva društva. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in štirje člani, ki jih izmed sebe izvoli predsedstvo. Seje operativnega odbora so po potrebi, najmanj enkrat mesečno, sklicuje jih tajnik društva. Mandatna doba članov operativnega odbora je dve leti z možnostjo ponovitve.

Naloge operativnega odbora so:

 •         zagotavlja organizacijske pogoje za učinkovito delovanje predsedstva društva,
 •      pripravlja predloge za delo predsedstva in opravlja naloge, za katere ga zadolži predsedstvo,
 •      uresničuje proračun dohodkov in izdatkov ter vodi finančno in materialno poslovanje društva,
 •      sestavi predlog programa dela za tekoče leto.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo organov društva, uresničevanje programov društva ter opravlja nadzor nad finančno- materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov društva, ki jih izvoli skupščina. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani predsedstva ali operativnega odbora društva. Mandatna doba članov nadzornega odbora je dve leti.

Člani nadzornega odbora:

SIMONA NAUMOVSKI, OI – Diagnostika

TINE HOLC, UKC KIR Nevrološka klinika

MATEVŽ MLEKUŽ, OI – Radioterapija


DISCIPLINSKA KOMISIJA

Člane disciplinska komisije voli skupščina za dobo dveh let z možnostjo ponovitve. Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani komisije izmed sebe. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Postopek in disciplinske ukrepe ureja poseben pravilnik.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 •      kršitve določb statuta,
 •      nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 •      ne-izvrševanje sklepov organov društva,
 •      dejanja, ki kakorkoli škodujejo interesom in ugledu društva,
 •      delovanja v nasprotju s Kodeksom etike radioloških inženirjev Slovenije.

Disciplinska komisija lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:

 •      opomin,
 •      javni opomin,
 •      izključitev.

O pritožbah proti ukrepom disciplinske komisije dokončno odloča na svojem prvem sklicu skupščina društva kot drugostopenjski organ.

Člani disciplinske komisije:

TATJANA PERNEK, OI – Radioterapija

DEJAN HRIBAR, UKC KIR Nevrološka klinika

NADJA STERLE, UKC KIR


IZOBRAŽEVALNA KOMISIJA

Vodja izobraževanja

SAŠO ARNUGA, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani


UREDNIK MIRTJ

NEJC MEKIŠ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani


PREDSTAVNIK  MEDNARODNE ORGANIZACIJE EFRS

DEAN PEKAROVIČ, UKC – KIR


Regije

Regijo vodi in predstavlja predstavnik in njegov namestnik. Zbor regije sklicuje predstavnik. Predstavnik regije organizira in koordinira delo, ter zastopa interese regije v predsedstvu društva. O zboru regije se piše zapisnik, ki ga podpiše predstavnik, zapisnikar in dva overitelja.

Delovno področje regije zajema:

 • uresničevanje programa dela društva,
 • izvajanje sklepov skupščine in predsedstva društva,
 • sklicevanje zborov regije in pripravlja dnevni red zbora regije,
 • pripravo delovnega programa regije,
 • zavzemanje stališč o gradivu za skupščino in sestanke predsedstva društva in mu posreduje svoje predloge.

ZBOR REGIONALNEGA ODBORA

Na zboru regije člani neposredno uresničujejo svoje članske pravice. Zbor regije skliče praviloma predstavnik regije vsaj enkrat letno. Predstavnik je dolžan sklicati zbor regije na zahtevo predsedstva društva, nadzornega odbora ali če to zahteva 1/3 članov regije. Zbor se skliče po tem, ko vlagatelj zahteve predloži problem o katerem naj zbor sklepa ter dnevni red zbora. Če predstavnik v roku enega meseca ne skliče zbora regije, ga skliče pobudnik sam, ki mora predložiti ustrezne materiale.

Na zboru regije člani društva:

 • sprejemajo informacije in razpravljajo o delu društva;
 • razpravljajo o poročilu predstavnika regije, o delu v prehodnem obdobju in ga sprejemajo;
 • obravnavajo pobude, probleme, zahteve in želje članov regije in jih posredujejo predsedstvu ali skupščini društva,
 • predsedstvu društva predlagajo kandidate za organe društva.

Za sklepčnost na zboru regije, volitve in sprejemanje sklepov, veljajo pravila 13. čl.  teh pravil. Zbor regije sklepa polno veljavno potem, ko je bil začetek odbora odložen za 30 minut, če je na zboru prisotnih najmanj 1/3 članov odbora regije.

OBALNO KRAŠKA REGIJA

Predstavnik: TOMAŽ PRAŠNIKAR, SB Izola, Polje 40, 6310 Izola

Namestnik: TINA KOVAČIČ, SB Izola, Polje 40, 6310 Izola

KOROŠKA REGIJA

Predstavnik: SALMIR HRNJIĆ, SB Slovenj Gradec, Gosposvetska 3, 2380 Slovenj Gradec

Namestnik: ANA-MARI ZABUKOVNIK, SB Slovenj Gradec, Gosposvetska 3, 2380 Slovenj Gradec

JUGOVZHODNO-SLOVENSKA REGIJA

Predstavnik: ANDREJ MIKULIČ,SB Novo mesto, Šmihelska 1, 8000 Novo mesto

Namestnik: MARKO KRMC, SB Novo mesto, Šmihelska 1, 8000 Novo mesto

POMURSKA REGIJA

Predstavnica: KATJA ZAUNEKER, SB Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota

Namestnik: DRAGO CAR, SB Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

Predstavnica: MARTINA DOLŠAK, ZD Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana

Namestnica: MARJETA JELOVČAN, OI – Radioterapija – RT, Zaloška 2, 1000 Ljubljana

GORIŠKA REGIJA

Predstavnica: LIDIJA MEDVEŠČEK, Bolnica dr. Franca Derganca, Padlih borcev 13, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

Namestnica: KATJA IVANČIČ, Bolnica dr. Franca Derganca, Padlih borcev 13, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

GORENJSKA REGIJA

Predstavnica: JANEZ BIČEK, SB Jesenice

Namestnik: DANIEL KARAS, KOPA Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik

SAVINJSKA REGIJA

Predstavnik: KLEMEN REBEVŠEK, SB Celje, Oblakova 5, 3000 Celje

Namestnik: ANA MARIJA ŠTIMULAK, SB Celje, Oblakova 5, 3000 Celje

ZASAVSKA REGIJA

Predstavnica: JERICA SONC, SB Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje

Namestnik: MILOŠ DRNOVŠEK, SB Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje

SPODNJA PODRAVSKA REGIJA

Predstavnik: MATEJ URŠIČ, SB Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice

Namestnica: TINA BONČINA, ZD Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

PODRAVSKA REGIJA

Predstavnica: HEDVIKA ŠAUPERL, UKC Maribor – RTG, Ljubljanska 5, 2000 Maribor

Namestnik: BRANE NEZMAN, UKC Maribor – RTG, Ljubljanska 5, 2000 Maribor