V ZDRI se prostovoljno združujejo vsi profili radioloških inženirjev:

 • višji rentgenski tehniki
 • višji radiološki tehniki
 • radiološki inženirji
 • diplomirani radiološki inženirji
 • diplomirani inženirji radiološke tehnologije
 • magistri inženirji radiološke tehnologije

Ob vstopu v ZDRI novi član izpolni pristopno izjavo, s katero se zavezuje, da bo deloval v skladu s statutom društva in plača članarino za tekoče leto.

ZDRI ima redne in častne člane. Častni član ZDRI je lahko vsak, ki je s svojim delom pripomogel k razvoju in ugledu združenja. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član združenja, nima pravice odločati.

Predsedstvo vodi aktivnosti društva med dvema zasedanjema skupščine, ki ima 17 članov, vključno s predsednikom, podpredsednikom, tajnikom in blagajnikom združenja. Skupščina izvoli predsednika in podpredsednika, 9 članov predsedstva, tako da so zastopane vse regije ter 4 člane, predstavnike radioloških inženirjev s področja nuklearne medicine, stomatološke dejavnosti, radioterapije ter zdravstvenih domov.

PREDSEDNIK: NEJC MEKIŠ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
PODPREDSEDNIK: SAŠO ARNUGA, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
TAJNICA: ERNA ALUKIĆ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
BLAGAJNIK: UROŠ GAČNIK, Onkološki Inštitut Ljubljana

Pravice članov so:

 • volitev in izvolitev organov združenja
 • sodelovanje in odločanje v organih združenja,
 • uporaba skupnih dosežkov in rezultatov delovanja združenja pri svojem delu,
 • uresničevanje osebnih interesov na področju dejavnosti združenja,
 • sodelovanje pri izdelavi programa združenja in so seznanitev s poslovanjem združenja ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
 • seznanitev o delu združenja v organizaciji, v katerih so zaposleni,
 • sprejemanje nagrade in pohvale za delo v združenju.

Dolžnosti članov so:

 • spoštovanje statuta in drugih pranih aktov ter sklepov organov združenja,
 • aktivno sodelovanje in prispevek  k uresničevanju ciljev in nalog združenja,
 • podajanje informacij združenju za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • prenašanje izkušenj in znanje na mlajše člane združenja,
 • udeleževanje strokovnih izpopolnjevanj in prireditev, ki jih organizira združenje,
 • varovanje in skrb za ugled združenja,
 • redno plačevanje članarine.

Član izstopi iz združenja tako, da poda predsedstvu pisno izjavo o izstopu. Če več kot dve leti ne plača članarine, je izključen iz združenja po predhodnem opominu. Član je izključen iz združenja, če grobo krši pravice in dolžnosti. O izključitvi člana iz združenja odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Član združenja je lahko tudi študent Zdravstvene fakultete  – Oddelek za radiološko tehnologijo. Član združenja lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

POSTANI ČLAN ZDRI