V Društvu radioloških inženirjev se prostovoljno združujejo vsi profili radioloških inženirjev:

 • višji rentgenski tehniki
 • višji radiološki tehniki
 • radiološki inženirji
 • diplomirani radiološki inženirji
 • diplomirani inženirji radiološke tehnologije
 • magistri inženirji radiološke tehnologije

Ob vstopu v društvo novi član izpolni pristopno izjavo, s katero se zavezuje, da bo deloval v skladu s statutom društva in plača članarino za tekoče leto.

Društvo ima redne in častne člane. Častni član društva je lahko vsak, ki je s svojim delom pripomogel k razvoju in ugledu društva. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločati.

Predsedstvo vodi aktivnosti društva med dvema zasedanjema skupščine, ki ima 17 članov, vključno s predsednikom, podpredsednikom, tajnikom in blagajnikom društva. Skupščina izvoli predsednika in podpredsednika, 9 članov predsedstva, tako da so zastopane vse regije ter 4 člane, predstavnike radioloških inženirjev s področja nuklearne medicine, stomatološke dejavnosti, radioterapije ter zdravstvenih domov.

PREDSEDNIK: NEJC MEKIŠ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
PODPREDSEDNIK: SAŠO ARNUGA, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
TAJNICA: ERNA ALUKIĆ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
BLAGAJNIK: UROŠ GAČNIK, Onkološki Inštitut Ljubljana

Pravice članov so:

 • volitev in izvolitev organov društva
 • sodelovanje in odločanje v organih društva,
 • uporaba skupnih dosežkov in rezultatov delovanja društva pri svojem delu,
 • uresničevanje osebnih interesov na področju dejavnosti društva,
 • sodelovanje pri izdelavi programa društva in so seznanitev s poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
 • seznanitev o delu društva v organizaciji, v katerih so zaposleni,
 • sprejemanje nagrade in pohvale za delo v društvu.

Dolžnosti članov so:

 • spoštovanje statuta in drugih pranih aktov ter sklepov organov društva,
 • aktivno sodelovanje in prispevek  k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • podajanje informacij društvu za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • prenašanje izkušenj in znanje na mlajše člane društva,
 • udeleževanje strokovnih izpopolnjevanj in prireditev, ki jih organizira društvo,
 • varovanje in skrb za ugled društva,
 • redno plačevanje članarine.

Član izstopi iz društva tako, da poda predsedstvu pisno izjavo o izstopu. Če več kot dve leti ne plača članarine, je izključen iz društva po predhodnem opominu. Člana je izključena iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti. O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Član društva je lahko tudi študent Zdravstvene fakultete  – Oddelek za radiološko tehnologijo. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

POSTANI ČLAN DRI