OPERATIVNI ODBOR

Operativni odbor je operativni organ predsedstva društva. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in štirje člani, ki jih izmed sebe izvoli predsedstvo. Seje operativnega odbora so po potrebi, najmanj enkrat mesečno, sklicuje jih tajnik društva. Mandatna doba članov operativnega odbora je dve leti z možnostjo ponovitve.

Naloge operativnega odbora so:

 •         zagotavlja organizacijske pogoje za učinkovito delovanje predsedstva društva,
 •         pripravlja predloge za delo predsedstva in opravlja naloge, za katere ga zadolži predsedstvo,
 •         uresničuje proračun dohodkov in izdatkov ter vodi finančno in materialno poslovanje društva,
 •         sestavi predlog programa dela za tekoče leto.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo organov društva, uresničevanje programov društva ter opravlja nadzor nad finančno- materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov društva, ki jih izvoli skupščina. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani predsedstva ali operativnega odbora društva. Mandatna doba članov nadzornega odbora je dve leti.

Člani nadzornega odbora:
SIMONA NAUMOVSKI, OI – Diagnostika
TINE HOLC, UKC KIR Nevrološka klinika
MATEVŽ MLEKUŽ, OI – Radioterapija


DISCIPLINSKA KOMISIJA

Člane disciplinska komisije voli skupščina za dobo dveh let z možnostjo ponovitve. Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani komisije izmed sebe. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Postopek in disciplinske ukrepe ureja poseben pravilnik.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 •         kršitve določb statuta,
 •         nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 •         ne-izvrševanje sklepov organov društva,
 •         dejanja, ki kakorkoli škodujejo interesom in ugledu društva,
 •         delovanja v nasprotju s Kodeksom etike radioloških inženirjev Slovenije.

Disciplinska komisija lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:

 •         opomin,
 •         javni opomin,
 •         izključitev.

O pritožbah proti ukrepom disciplinske komisije dokončno odloča na svojem prvem sklicu skupščina društva kot drugostopenjski organ.

Člani disciplinske komisije:
TATJANA PERNEK, OI – Radioterapija
DEJAN HRIBAR, UKC KIR Nevrološka klinika
NADJA STERLE, UKC KIR


IZOBRAŽEVALNA KOMISIJA

Vodja izobraževanja
GAŠPER PODOBNIK, OI – Diagnostika

Člani izobraževalne komisije:
JANEZ PODOBNIK, UKC KIR Nevrološka klinika
GREGOR GOLJA, UKC KIR Nevrološka klinika
DUNJA HACE, OI – Radioterapija
GAŠPER PODOBNIK, OI – Diagnostika


PREDSTAVNIK  MEDNARODNE ORGANIZACIJE

DEAN PEKAROVIČ, UKC – KIR