Predsedstvo vodi aktivnosti društva med dvema zasedanjema skupščine, ki ima 17 članov, vključno s predsednikom, podpredsednikom, tajnikom in blagajnikom društva. Skupščina izvoli predsednika in podpredsednika, 9 članov predsedstva, tako da so zastopane vse regije ter 4 člane, predstavnike radioloških inženirjev s področja nuklearne medicine, stomatološke dejavnosti, radioterapije ter zdravstvenih domov.

Skupščina izvoli namestnike 9 članov predsedstva, ki so zastopani po regijah in 4 namestnike članov, ki zastopajo svoje dejavnosti. V primeru odsotnosti člana predsedstva se seje predsedstva udeleži njegov namestnik, ki ima vse pristojnosti člana. Predsedstvo na prvi seji izvoli tajnika, blagajnika, člane operativnega odbora in strokovnih komisij. Sestaja se po potrebi, najmanj štirikrat letno.

PREDSEDNIK: UROŠ GAČNIK, OI – Radioterapija
PODPREDSEDNIK: ANDREJ BREZNIK, SB Celje
TAJNICA: KATJA ROMARIĆ, ISDR
BLAGAJNIČARKA: VESNA BRIŠKI, OI – RTG Diagnostika

Naloge in pristojnosti predsedstva so:

 • sklicevanje rednih in izrednih skupščin društva,
 • vodenje in organiziranje dela društva med dvema skupščinama,
 • uresničevanje sklepov skupščine,
 • skrb za izvrševanje dela društva,
 • imenovanje stalnih in občasnih komisij,
 • priprava finančnega plana in zaključnega računa,
 • sprejemanje splošnih aktov društva,
 • skrb za finančno in materialno poslovanje društva,
 • upravljanje s premoženjem društva,
 • orhanizacija sekcije društva,
 • imenovanje uredniškega odbora in urednika Biltena,
 • uresničevanje drugih nalog, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina.

Seje predsedstva sklicuje predsednik po lastni presoji, na zahtevo ene tretjine članov ali na zahtevo nadzornega ali operativnega odbora. Predsedstvo je za svoje delo odgovorno skupščini. Mandatna doba članov predsedstva je dve leti z možnostjo ponovitve.


INTERESNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA RADIOLOŠKIH INŽERNIJEV

NUKLEARNA MEDICINA – NM 
Predstavnik: IVAN SLODNJAK, UKC Ljubljana – KNM
Namestnik: BRANKA TATALOVIĆ, UKC Ljubljana – KNM

RADIOTERAPIJA – RT
Predstavnik: ALEŠ POSL, OI – Radioterapija
Namestnik: MARKO DRAKŠIČ, OI – Radioterapija

STOMATOLOŠKA DEJAVNOST – ST
Predstavnica: TADEJA SALKIČ, Stomatološka klinika – RTG
Namestnica: MOJCA LAH, Stomatološka klinika – RTG

UREDNIK BILTENA
NEJC MEKIŠ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

UREDNIK SPLETNE STRANI DRI 
ANDREJ BREZNIK, SB Celje (admin@radioloski-inzenirji.si)