Regijo vodi in predstavlja predstavnik in njegov namestnik. Zbor regije sklicuje predstavnik. Predstavnik regije organizira in koordinira delo, ter zastopa interese regije v predsedstvu društva. O zboru regije se piše zapisnik, ki ga podpiše predstavnik, zapisnikar in dva overatelja.

Delovno področje regije zajema:

  • uresničevanje programa dela društva,
  • izvajanje sklepov skupščine in predsedstva društva,
  • sklicevanje zborov regije in pripravlja dnevni red zbora regije,
  • pripravo delovnega programa regije,
  • zavzemanje stališč o gradivu za skupščino in sestanke predsedstva društva in mu posreduje svoje predloge.

ZBOR REGIONALNEGA ODBORA

Na zboru regije člani neposredno uresničujejo svoje članske pravice. Zbor regije skliče praviloma predstavnik regije vsaj enkrat letno. Predstavnik je dolžan sklicati zbor regije na zahtevo predsedstva društva, nadzornega odbora ali če to zahteva 1/3 članov regije. Zbor se skliče po tem, ko vlagatelj zahteve predloži problem o katerem naj zbor sklepa ter dnevni red zbora. Če predstavnik v roku enega meseca ne skliče zbora regije, ga skliče pobudnik sam, ki mora predložiti ustrezne materiale.

Na zboru regije člani društva:

  • sprejemajo informacije in razpravljajo o delu društva;
  • razpravljajo o poročilu predstavnika regije, o delu v prehodnem obdobju in ga sprejemajo;
  • obravnavajo pobude, probleme, zahteve in želje članov regije in jih posredujejo predsedstvu ali skupščini društva,
  • predsedstvu društva predlagajo kandidate za organe društva.

Za sklepčnost na zboru regije, volitve in sprejemanje sklepov, veljajo pravila 13. čl.  teh pravil. Zbor regije sklepa polno veljavno potem, ko je bil začetek odbora odložen za 30 minut, če je na zboru prisotnih najmanj 1/3 članov odbora regije.

OBALNO KRAŠKA REGIJA
Predstavnik: TOMAŽ PRAŠNIKAR, SB Izola, Polje 40, 6310 Izola
Namestnik: TINA KOVAČIČ, SB Izola, Polje 40, 6310 Izola

KOROŠKA REGIJA
Predstavnik: SALMIR HRNJIĆ, SB Slovenj Gradec, Gosposvetska 3, 2380 Slovenj Gradec
Namestnik: ANA-MARI ZABUKOVNIK, SB Slovenj Gradec, Gosposvetska 3, 2380 Slovenj Gradec

JUGOVZHODNO-SLOVENSKA REGIJA
Predstavnik: ANDREJ MIKULIČ,SB Novo mesto, Šmihelska 1, 8000 Novo mesto
Namestnik: MARKO KRMC, SB Novo mesto, Šmihelska 1, 8000 Novo mesto

POMURSKA REGIJA
Predstavnica: KATJA ZAUNEKER, SB Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Namestnik: DRAGO CAR, SB Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota

OSREDNJE-SLOVENSKA REGIJA
Predstavnica: MARTINA DOLŠAK, ZD Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana
Namestnica: MARJETA JELOVČAN, OI – Radoterapija – RT, Zaloška 2, 1000 Ljubljana

GORIŠKA REGIJA
Predstavnica: LIDIJA MEDVEŠČEK, Bolnica dr. Franca Derganca, Padlih borcev 13, 5290 Šempeter pri Novi Gorici
Namestnica: KATJA IVANČIČ, Bolnica dr. Franca Derganca, Padlih borcev 13, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

GORENJSKA REGIJA
Predstavnica: JANEZ BIČEK, SB Jesenice
Namestnik: DANIEL KARAS, KOPA Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik

SAVINJSKA REGIJA
Predstavnik: KLEMEN REBEVŠEK, SB Celje, Oblakova 5, 3000 Celje
Namestnik: ANA MARIJA ŠTIMULAK, SB Celje, Oblakova 5, 3000 Celje

ZASAVSKA REGIJA
Predstavnica: JERICA SONC, SB Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
Namestnik: MILOŠ DRNOVŠEK, SB Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje

SPODNJA PODRAVSKA REGIJA
Predstavnik: MATEJ URŠIČ, SB Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
Namestnica: TINA BONČINA, ZD Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

PODRAVSKA REGIJA
Predstavnica: HEDVIKA ŠAUPERL, UKC Maribor – RTG, Ljubljanska 5, 2000 Maribor
Namestnik: BRANE NEZMAN, UKC Maribor – RTG, Ljubljanska 5, 2000 Maribor