Za razvoj in usklajevanje posameznih strokovnih področij, se člani društva združujejo v strokovne sekcije. Sekcija se lahko ustanovi, če poda zahtevo najmanj sedem članov društva, s predloženim programom dela. Ustanavljanje ali prenehanje delovanja strokovne sekcije potrdi predsedstvo društva.

Za svoje delo so odgovorne predsedstvu. Financiranje strokovne sekcije se ureja s finančnim načrtom na podlagi letnega programa dela. Sekcija lahko ima svoj znak in pečat, vendar ga lahko uporablja izključno le za obveščanje članov o delovanju sekcije. Izdajanje strokovnih potrdil, blagajniških prejemkov in naročilnic je v pristojnosti predsednika in blagajnika Društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne predsedstvu Društva. Strokovna sekcija preneha delovanje po sklepu predsedstva, če ta ugotovi, da sekcija ne opravlja svojih nalog 2 leti. Sekcije niso pravne osebe.

Osnovne naloge strokovne sekcije so:

  • preučuje strokovna vprašanja svojega področja
  • organizira strokovna predavanja, posvetovanja, seminarje ter strokovna izpopolnjevanja za področje za katero je ustanovljena
  • pripravlja in poda predloge za enotno metodologijo in strokovnost postopkov s področja strokovne sekcije
  • obravnava širša strokovna in družbena vprašanja, ki so pomembna za razvoj stroke
  • skrbi za objavljanje strokovnih člankov
  • o svojem delu redno vsaj enkrat letno poroča skupščini in predsedstvu društva
  • predsedniki strokovnih sekcij so vabljeni na seje predsedstva društva

Strokovno sekcijo vodijo predsednik, namestnik in trije člani, ki jih na seji izvolijo člani sekcije. Sejo sekcije lahko skliče predsednik, njegov namestnik ali če to zahteva 1/3 članov sekcije. Če odbor sekcije v roku enega meseca ne skliče zbora strokovne sekcije, ga skliče pobudnik sam, ki mora predložiti ustrezne materiale.


SEKCIJA ZA CT IN MR

Predsednik: DEJAN HRIBAR, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana
E-mail: dejan.hribar@kclj.si

Sekcija združuje radiološke inženirje, ki delajo z računalniško tomografijo in magnetno resonanco. Glavna naloga sekcije je optimizacija dela na teh področjih, zagotavljanje primerljivosti protokolov in izmenjava znanja.


KARDIOVASKULARNA IN INTERVENTNA SEKCIJA

Predsednik: MARKO REPNIK UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Podpredsednica: HEDVIKA ŠAUPERL UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Smernice za periferno diagnostično angiografijo in nežilne posege v interventni radiologiji, dne 27.2.2018 (PRENOS).

Kardiovaskularna  in interventna sekcija je bila ustanovljena v okviru DRI, z namenom, da se z  vsemi radiološkimi inženirji, ki delajo na področju kardiovaskularne in interventne radiologije povežejo pri izmenjavi strokovnih vprašanj in mnenj, ki se pojavljajo pri angiografskih preiskavah. Sekcija sodeluje tudi z Zavodom za varstvo pri delu, kjer tudi aktivno sodeluje pri obravnavi  vprašanj z vidika varstva pred sevanji.

Poročili sestankov sekcije dne 11.5.2017 (PRENOS) in 19.10.2017 (PRENOS)


SEKCIJA ZA MAMOGRAFIJO

Predsednik: GAŠPER PODOBNIK Onkološki inštitut – RTG diagnostika, Zaloška 2, 1000 Ljubljana
E-mail: gpodobnik@onko-i.si

Mamografska sekcija pri Društvu radioloških inženirjev je bila ustanovljena, da povezuje in izpopolnjuje radiološke inženirje po Sloveniji, ki delajo na področju mamografije. Tako na strokovnih sestankih poslušamo predavanja in razpravljamo o novostih in aktualnih temah s področja mamografije (presejalne ali klinične), dodatnih slikovnih obdelavah dojk, citoloških in histoloških punkcijah, ter CT in MR slikanjih dojk. Mamografska sekcija je pomemben sestavni del DRI, saj je dojka občutljiv organ za prikazovanje na vseh modalitetah, zato je vloga radioloških inženirjev v tej diagnostiki še bolj ključna, kot pri drugih področjih dela radioloških inženirjev. Delo v mamografski diagnostiki je že od nekdaj regulirano z evropskimi priporočili in je tako delo radioloških inženirjev nadzirano in merjeno, tako na področju dozimetrije, kot tudi kvalitete pozicioniranja dojk. Tovrstno delo pa zato prinaša velike obremenitve za izvajalce, zato tudi tem temam namenimo čas na srečanjih Mamografske sekcije.


SEKCIJA ZA RADIOTERAPIJO

Predsednik: MATJAŽ JERAJ Onkološki inštitut – Oddelek radioterapije, Zaloška 2, 1000 Ljubljana
E-mail: mjeraj@onko-i.si

Radiološki inženir v radioterapiji je pomemben član tima, ki skrbi in zdravi bolnike z rakom ter nekaterimi drugimi nemalignimi stanji. Zadolžen je za postopke v celotni verigi od priprave na obsevanje, dela na simulatorjih do izvedbe obsevanja vključno z verifikacijskimi ter kontrolnimi postopki za natančno izvajanje obsevanja. Uporablja visokotehnološko opremo od najmodernejših CT, MR, PET CT simulatorjev do sodobnih linearnih pospeševalnikov z raznovrstno opremo, ki se neprestano razvija in tehnološko napreduje. Radiološki inženir v radioterapiji je tesno vpet tudi v delo z bolniki ter svojci tudi na psihološkem področju in je vsakodnevno z njimi v boju s težko boleznijo.


SEKCIJA ZA NUKLEARNO MEDICINO

Predsednik:  SEBASTJAN REP, KC – Klinika za nuklearno medicino, Zaloška 7, 1000 Ljubljana


SEKCIJA ZA KLASIČNO RADIOLOŠKO TEHNOLOGIJO

Predsednica: BARBARA PETRINJAK, ZDL, Metelkova 9, 1000 Ljubljana
E-mail: barbara.petrinjak@zd-lj.si


STOMATOLOŠKA DEJAVNOST

Predsednik: GAŠPER OMAN, UKC Stomatološka klinika
Namestnica: NATAŠA MIKUŽ, UKC Stomatološka klinika


ŠTUDENTSKA SEKCIJA

Predsednica: NINA ŠIROVNIK

Naloga študentske sekcije je predstavitev funkcije in delovanja DRI študentom radiologije in pridobivanje novih članov med njimi, ter obveščanje in informiranje članov (študentov), o seminarjih, sestankih in srečanjih, ki potekajo v okviru DRI.