BILTEN – DRI 2018/1

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

 

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


VREDNOTENJE INTERFRAKCIJSKIH PREMIKOV PRI OBSEVANJU RAKA GLAVE IN VRATU

EVALUATION OF INTERFRACTIONAL DEVIATIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH HEAD-NECK CANCER

Klara Roštan, Tilen Farina, Andrej Breznik, Valerija Žager Marciuš


STOPNJA ŽRELNEGA REFLEKSA PRI INTRAORALNEM SLIKANJU ZOB

SEVERITY OF PHARYNGEAL REFLEX IN INTRAORAL RADIOGRAPHY

Maja Kvaternik, Nejc Mekiš, Valentina Hlebec


PRIMERJAVA PROTOKOLOV RENTGENSKEGA SLIKANJA HRBTENICE PO PROGRAMU ZA SKOLIOZO MED ZDRAVSTVENIMI USTANOVAMI V SLOVENIJI

THE COMPARISON OF PROTOCOLS IN SCOLIOSIS IMAGING AMONG HEALTHCARE INSTITUTIONS IN SLOVENIA

Majer Karin, Patricija Jesih, Tina Starc

ZBORNIK 4. KONGRES – ZREČE

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

 

(PRENOS ZBORNIKA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


RADIOTERAPIJA RAKA PREBAVIL

RADIOTHERAPY OF GASTROINTESTINAL CANCER

Irena Oblak


POJAVNOST STRANSKIH UČINKOV PRI OBSEVANJU RAKA DANKE IN ANALNEGA KANALA Z UPORABO BOLUSA

OCCURRENCE OF SIDE EFFECTS DURING RADIOTHERAPY TREATMENT OF RECTAL AND ANAL CANAL CANCERS WITH A BOLUS

Razboršek Anej, Štrljič Karmen, Verstovšek Ester, Žager Marciuš Valerija


MAGNETNO RESONANČNO SLIKANJE V PROCESU NAČRTOVANJA OBSEVANJA

MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE PROCESS OF RADIATION THERAPY PLANNING

Marko Zaletelj, Andrej Breznik


POMEN TEHNIKE GLOBOKEGA ZADRŽANEGA VDIHA PRI OBSEVANJU LEVE DOJKE

THE SIGNIFICANCE OF DEEP INSPIRATION BREATH HOLD WHILE IRRADIATING LEFT BREAST

Katja Rožič, Valerija Žager Marciuš, Aleš Posl


UMETNA INTELIGENCA IN NJEN RAZVOJ V ZDRAVSTVU

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN RADIOLOGY

Katja Kupljenik


RAZVOJ POKLICA RADIOLOŠKI INŽENIR SKOZI ČAS

DEVELOPING THE PROFESSION OF A RADIOLOGICAL ENGINEER TROUGH TIME

Matej Podsedenšek, Nataša Pfeifer, Barbara Steblovnik Čater


PREPOZNAVNOST POKLICA RADIOLOŠKI INŽENIR

RECOGNITION OF THE RADIOGRAPHY PROFESSION

Nina Djurić


VSEŽIVLJENJSKI STROKOVNI POKLICNI RAZVOJ

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Monika Kunšič, Matic Kavčič, Tina Starc


MR PRIHODNOSTI ŽE DANES MR FUTURE ALREADY TODAY

Tomaž Kavčič


PRIMERJAVA PROTOKOLOV RENTGENSKEGA SLIKANJA HRBTENICE PO PROGRAMU ZA SKOLIOZO MED ZDRAVSTVENIMI USTANOVAMI V SLOVENIJI

COMPARISON OF PROTOCOLS IN SCOLIOSIS IMAGING BETWEEN HEALTHCARE INSTITUTIONS IN SLOVENIA

Majer Karin, Patricija Jesih, Tina Starc


NASTAVITEV RAVNIN PRI MAGNETNO RESONANČNEM SLIKANJU SRCA

PLANNING THE CARDIAC VIEWS FOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Tina Robida


MAPIRANJE T2 RELAKSACIJSKEGA ČASA ZDRAVEGA HRUSTANCA KOLENA

T2 MAPPING OF HEALTHY KNEE CARTILAGE

Laura Kocet, Nika Zalokar, Katja Romarić


POMEN MAGNETNORESONANČNEGA SLIKANJA PRI DISEKCIJI NOTRANJE KAROTIDNE ARTERIJE

SIGNIFICANCE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN INTERNAL CAROTID ARTERY DISSECTION

Gregor Golja, Irena Snoj


Medrad Stellant injektor in brizge za 12-urno uporabo

Tamara Kebec Ileršič


PREDNOSTI PET/CT V DIAGNOSTIKI OBŠČITNIČNIH ADENOMOV

THE ADVANTAGES OF PET / CT IN THE DIAGNOSIS OF PARATHYROID ADENOMAS

Sebastijan Rep, Marko Hočevar, Luka Ležaič


DOLOČITEV BOLNIŠNIČNIH DIAGNOSTIČNIH REFERENČNIH RAVNI PRI IZBRANIH TRAVMATOLOŠKIH OPERATIVNIH POSEGIH

SETTING HOSPITAL DIAGNOSTIC REFERENCE LEVELS FOR CHOSEN TRAUMA SURGICAL PROCEDURES

Katja Korez, Damijan Škrk


CT VODENA PUNKCIJA TAKO IN DRUGAČE

CT- GUIDED BIOPSY IN PERSPECTIVE

Maja Fujan

BILTEN – DRI 2017/2

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


VPLIV ŠTEVILA OBSEVALNIH POLOŽAJEV NA PARAMETRE INVERZNIH BRAHITERAPEVTSKIH OBSEVALNIH PLANOV RAKA PROSTATE

THE EFFECT OF DWELL POSITIONS ON PARAMETERS IN INVERSE PLANNING OF PROSTATE CANCER BRACHYTHERAPY

Valerija Žager Marciuš, Sabina Androjna, Teja Lapornik , Primož Marolt


VLOGA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV PRI PREPOZNAVANJU ZLOMOV APENDIKULARNEGA SKELETA ZA POTREBE URGENTNE TRAVMATOLOŠKE AMBULANTE

THE ROLE OF RADIOGRAPHERS IN THE DETECTION OF APPENDICULAR SKELETON IN THE ACCIDENT AND EMERGENCY DEPARTMENT

Martina Nezman, Maja Pohar Perme, Andrej Čretnik, Tina Starc


PRIMERJAVA OBSEVANOSTI PACIENTOV MED PANORAMSKIM SLIKANJEM IN INTRALORALNIM SLIKANJEM STATUSA ZOB

DOSE COMPARISON BETWEEN PANORAMIC IMAGING AND FULL MOUTH SERIES

Rebeka Viltužnik, Nejc Mekiš

BILTEN – DRI 2017/1

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


NADZOR KAKOVOSTI MAMOGRAFSKIH SLIK V DRŽAVNEM PRESEJALNEM PROGRAMU DORA
QUALITY CONTROL OF MAMMOGRAPHIC IMAGES IN THE NATIONAL BREAST CANCER SCREENING PROGRAMME – NP DORA

Veronika Kutnar


PRIMERJAVA MED NAVIDEZNIM IN EKSPONENCIALNIM NAVIDEZNIM DIFUZIJSKIM KOEFICIENTOM PRI MEHKOTKIVNIH ORGANIH NA 3T MAGNETNI RESONANCI

COMPARISON BETWEEN APPARENT AND EXPONENTIAL APPARENT DIFFUSION COEFFICIENT IN SOFT TISSUE ORGANS ON 3T MAGNETIC RESONANCE

Robert Pintarič


PRIMERJAVA DOZNE OBREMENITVE PACIENTK PRI DIGITALNI MAMOGRAFIJI V PRIMERJAVI Z DIGITALNO TOMOSINTEZO DOJK

RADIATION DOSES RECEIVED BY PATIENTS IN DIGITAL MAMMOGRAPHY IN COMPARISON WITH DIGITAL BREAST TOMOSYNTHESIS

Maja Žinkovič, Marija Šantl Letonja, Egon Prelec


VPLIV INDEKSA TELESNE MASE NA OBSEVANOST PACIENTOV PRI SLIKANJU MEDENICE

THE INFLUENCE OF BODY MASS INDEX ON RADIATION DOSE IN PELVIC RADIOGRAPHY

Nejc Mekiš

BILTEN – DRI 2016/2

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


PROTOKOL PREVERJANJA KAKOVOSTI ZA MAGNETNO RESONANČNI TOMOGRAF

QUALITY CONTROL PROTOCOL FOR A MAGNETIC RESONANCE IMAGE SCANNER

Nina Djurić, Janez Podobnik, Dejan Žontar


ZMANJŠANJE PREJETE DOZE NA PODROČJE GLAVE NADLAHTNICE PRI OBSEVANJU LEVE IN DESNE DOJKE

DOSE REDUCTION TO HUMERAL HEAD IN LEFT AND RIGHT BREAST RADIOTHERAPY

Uroš Gačnik, Primož Peterlin, Daša Grabec


AVTOMATIČNA DETEKCIJA ARTEFAKTOV NA MAMOGRAFSKIH SLIKAH

AUTOMATIC DETECTION OF ARTIFACTS ON MAMMOGRAPHIC IMAGES

Nejc Mekiš, Urban Zdešar, Anja Golja, Aljaž Iskra, Janez Žibert

ZBORNIK 3. KONGRES – KRANJSKA GORA

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

 

(PRENOS ZBORNIKA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


ELEKTROMAGNETNA SEVANJA NA DELOVNEM MESTU ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

ELECTROMAGNETIC RADIATION IN THE WORKPLACE ENSURING SAFETY AND HEALTH AT WORK

Peter Gajšek


SEVALNA OBREMENITEV BOLNIKOV PRI SCINTIGRAFIJI OBŠČITNIČNIH ADENOMOV

RADIATION EXPOSURE OF PATIENTS IN SCINTIGRAPHY OF PARATHYROID ADENOMA

Sebastijan Rep, Marko Hočevar, Janja Vaupotič, Luka Ležaić


PRIMERJAVA POVPREČNE ŽLEZNE DOZE NA DOJKO PRI DIGITALNI MAMOGRAFIJI IN TOMOSINTEZI DOJK

COMPARISON OF MEAN GLANDULAR DOSE TO THE BREAST IN DIGITAL MAMMOGRAPHY AND BREAST TOMOSYNTHESIS

Maja Žinkovič, Marija Šantl Letonja, Egon Prelec


EVALVACIJA INTRAFRAKCIJSKIH PREMIKOV PRI OBSEVANJU KARCINOMA PROSTATE

EVALUATION OF INTRAFRACTION MOVEMENT IN PROSTATE CANCER RADIATION THERAPY

Andrej Breznik, Borut Kragelj, Primož Peterlin, Valerija Žager Marciuš, Irena Oblak


VPLIV SPOLA BOLNIKA NA PREMIK POLOŽAJA IZOCENTRA PRI OBSEVANJU PLJUČNEGA RAKA

THE EFFECT OF GENDER OF THE PATIENT ON ISOCENTER POSITION MOVE IN LUNG CANCER RADIOTHERAPY

Valerija Žager Marciuš, Dunja Hace, Andraž Zagrušovcem, Timotej Ščančar


ZMANJŠANJE PREJETE DOZE NA PODROČJE GLAVE NADLAHTNICE PRI OBSEVANJU LEVE IN DESNE DOJKE

DOSE REDUCTION TO HUMERAL HEAD IN LEFT AND RIGHT BREAST RADIOTHERAPY

Uroš Gačnik, Primož Peterlin, Daša Grabec


UPORABA FOURIERJEVE TRANSFORMACIJE V RADIOLOŠKI TEHNOLOGIJI

THE USE OF FOURIER TRANSFORM IN RADIOLOGOGY

Janez Žibert


NADZOR KAKOVOSTI DELA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV V PROGRAMU DORA

QUALITY CONTROL FOR RADIOGRAPHERS IN THE DORA SCREENING PROGRAMME

Veronika Kutnar

BILTEN – DRI 2016/1

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


OVREDNOTENJE INTRAFRAKCIJSKIH PREMIKOV PRI RADIKALNEM OBSEVANJU KARCINOMA PROSTATE

EVALUATION OF INTER- AND INTRA-FRACTION MOVEMENT IN PROSTATE CANCER RADIATION THERAPY

Andrej Breznik, Borut Kragelj, Primož Peterlin, Valerija Žager Marciuš, Irena Oblak


OCENA SPECT/CT IN ODŠTEVNE SCINTIGRAFIJE PRI BOLNIKIH S PRIMARNIM HIPERPARATIROIDIZMOM

ESTIMATION OF SPECT/CT AND SUBTRACTION SCINTIGRAPHY IN PATIENTS WITH PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM

Sebastijan Rep, Marko Hočevar, Janja Vaupotič, Luka Ležaić


POJAVLJANJE PREMIKOV IZOCENTRA ZARADI SPOLA PRI OBSEVANJU PLJUČNEGA RAKA

GENDER-RELATED DISPLACEMENT OF THE ISOCENTER IN IRRADIATION FOR LUNG CANCER TREATMENT

Valerija Žager Marciuš, Dunja Hace, Andraž Zagrušovcem, Timotej Ščančar


PRIMERJALNA ANALIZA PREJETIH DOZ PRI IZBRANIH CT PREISKAVAH V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

COMPARATIVE ANALYSIS IN RECEIVED DOSES AT SELECTED CT EXAMINATIONS IN CELJE GENERAL HOSPITAL

Laura Vodišek, Mihela Jagodič, Matej Podsedenšek, Nejc Mekiš

BILTEN – DRI 2015/2

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


POMEN IN VREDNOTENJE LABORATORIJSKIH VAJ PLANIRANJE OBSEVANJA V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU

SIGNIFICANCE AND EVALUATION OF LABORATORY WORK PLANNING OF RADIOTHERAPY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Valerija Žager Marciuš, Sabina Baler, Mojca Sintič


RADIOTERAPIJA OTROK

PAEDIATRIC RADIOTHERAPHY

Vesna Mekiš, Maja Vukša, Marko Kračun, Mateja Križan


VPLIV PRAVOKOTNE ZASLONKE NA DOZO PRI INTRAORALNEM SLIKANJU

DOSE INFLUENCE OF RECTANGULAR COLLIMATION IN INTRAORAL RADIOGRAPHY

Erna Huskić, Nejc Mekiš

BILTEN – DRI 2015/1

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


PRIMERJAVA INTENZITETNE MODULIRANE IN TRIDIMENZIONALNE KONFORMNE TEHNIKE OBSEVANJA TUMORJEV GLAVE IN VRATU

COMPARISON OF INTENSITY MODULATED RADIOTHERAPY TECHNIQUE AND THREE-DIMENSIONAL CONFORMAL RADIOTHERAPY TECHNIQUE FOR HEAD AND NECK TUMORS

Petra Babič, Gaber Plavc, Primož Strojan


VELJAVNOST USTNE IZJAVE PACIENTKE O POTRDITVI OZ. ZANIKANJU NOSEČNOSTI

THE VALIDITY OF AN ORAL STATEMENT REGARDING PREGNANCY GIVEN TO THE RADIOGRAPHER BY A PATIENT

Blanka Kozel, Doroteja Lopert, Nejc Mekiš


ČASOVNA ANALIZA KAKOVOSTI DIGITALNIH RENTGENSKIH SLIK

QUALITY ANALYSIS OF TIME-DERIVED DIGITAL X-RAY IMAGES

Jani Izlakar, Urban Zdešar, Janez Žibert

BILTEN – DRI 2014/2

ISSN 1855-5136
Bilten: glasilo Društva radioloških inženirjev Slovenije
Bulletin: Newsletter of the Slovenian Society of Radiographers

(PRENOS BILTENA – PRENESI TUKAJ)

 

NASLOVI IN AVTORJI PRISPEVKOV


RENTGENSKO SLIKANJE CELOTNE HRBTENICE Z DIGITALNIM ROTACIJSKIM SISTEMOM

TOTAL SPINE RADIOLOGY IMAGING WITH DIGITAL ROTATING SYSTEM

Karina Zelivyanska, Boris Tomič, Katja Kocijančič


FUNKCIJSKO MAGNETNORESONANČNO SLIKANJE PRI BOLNIKIH Z ŽARIŠČNIMI OKVARAMI MOŽGANOV

FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN PATIENTS WITH FOCAL BRAIN LESIONS

Dijana Despot, Tina Listar, Andrej Sirnik, Nuška Pečarič Meglič, Blaž Koritnik, Janez Podobnik


DOZA NA DOJKE PRI PANORAMSKEM SLIKANJU ZOB

RADIATION DOSE TO THE BREAST DURING DENTAL PANORAMIC RADIOGRAPHY

Nuša Dovečar, Nejc Mekiš