Kdo je kdo

Predsedstvo ZDRI vodi delo združenja med dvema zasedanjema skupščine. Ima 16 članov, vključno s predsednikom, podpredsednikom, tajnikom in blagajnikom.Skupščina izvoli predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in praviloma 12 članov predsedstva, tako da so zastopane vse regije (predstavniki regij).Predsedstvo se sestaja po potrebi, najmanj pa trikrat letno.

  • sklicuje redne in izredne skupščine društva,
  • vodi in organizira delo društva med dvema skupščinama, uresničuje sklepe skupščine,
  • skrbi za izvrševanje dela društva,
  • imenuje stalne in občasne komisije in jih usmerja, pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa, sprejema splošne akte društva,
  • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva, upravlja s premoženjem društva,
  • ustanavlja področja in izbira predstavnike področij (po njihovi predhodni prijavi),
  • imenuje uredniški odbor in urednika MIRTJ,
  • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, in naloge, ki mu jih dodatno naloži skupščina.