ZDRUŽENJE RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV

V ZDRI se prostovoljno združujejo višji rentgenski tehniki, višji radiološki tehniki, radiološki inženirji, diplomirani radiološki inženirji, diplomirani inženirji radiološke tehnologije in magistri inženirji radiološke tehnologije. Ob vstopu v združenje novi član podpiše pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in redno plačeval članarino za tekoče leto.

Član ZDRI je lahko tudi študent Zdravstvene fakultete – Oddelka za radiološko tehnologijo.

Član ZDRI a lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

ZDRI ima redne in častne člane. Častni član ZDRI je oseba, ki je s svojim delom pripomogla k razvoju in ugledu društva in se ji zato podeli naziv častnega člana društva. Častni član je opravičen plačevanja članarine. V kolikor je izvoljen v organe združenja, mu pripada glasovalna pravica, drugače pa nima pravice odločanja.

Pravice članov ZDRI so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe združenja,
 • da sodelujejo pri delu in odločajo v organih združenja,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja združenja pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti združenja,
 • da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem združenja ter njegovim finančnim in ­materialnim poslovanjem,
 • da o delu združenja seznanijo organizacije, v katerih so zaposleni,
 • da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v združenju ter za dosežene uspehe.

Dolžnosti članov ZDRI so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov združenja,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog združenja,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da dajejo združenju informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane združenja,
 • da se udeležujejo strokovnih izpopolnjevanj in prireditev, ki jih organizira združenje,
 • da varujejo ugled združenja.

Zaradi zagotavljanja kontinuitete dela imajo vsi v funkcije organov voljeni člani ZDRI po vsakršnem prenehanju funkcije še 6 mesecev dolžnost predajati delo in uvajati naslednika, če je to po oceni združenja potrebno.

V primeru, da član poda odstopno izjavo ali preneha plačevati mesečno članarino ali ko članarine ni poravnal za tekoče leto, mu z dnem odstopne izjave ali z dnem neplačila mesečnega obroka/letnega zneska članarine propadejo vse pravice članstva.


PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV

Predsedstvo ZDRI vodi delo združenja med dvema zasedanjema skupščine. Ima 16 članov, vključno s predsednikom, podpredsednikom, tajnikom in blagajnikom.

Skupščina izvoli predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in praviloma 12 članov predsedstva, tako da so zastopane vse regije (predstavniki regij).

V kolikor predstavnika regije za določeno regijo ni mogoče pridobiti, to regijo zastopa sosednja regija vse do izvolitve manjkajočega predstavnika regije, vendar ima zastopajoča regija pri odločanju še vedno samo en glas in glede sklepčnosti organov enega predstavnika.

Predsednik predsedstva je predsednik združenja, podpredsednik predsedstva je podpredsednik združenja.

Skupščina izvoli namestnike 12 članov predsedstva, ki zastopajo regije. V primeru odsotnosti člana predsedstva se seje predsedstva udeleži njegov namestnik, ki ima vse pristojnosti člana.

Predsedstvo se sestaja po potrebi, najmanj pa trikrat letno. Za vsakega člana predsedstva je obvezna prisotnost vsaj na eni letni seji predsedstva.

Naloge in pristojnosti predsedstva so:

 • sklicuje redne in izredne skupščine društva,
 • vodi in organizira delo društva med dvema skupščinama, uresničuje sklepe skupščine,
 • skrbi za izvrševanje dela društva,
 • imenuje stalne in občasne komisije in jih usmerja, pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa, sprejema splošne akte društva,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva, upravlja s premoženjem društva,
 • ustanavlja področja in izbira predstavnike področij (po njihovi predhodni prijavi),
 • imenuje uredniški odbor in urednika MIRTJ,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, in naloge, ki mu jih dodatno naloži skupščina.

 

PREDSEDNIK (2020-2024): NEJC MEKIŠ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

PODPREDSEDNIK (2020-2024): SAŠO ARNUGA, MDT&T d.o.o.

TAJNICA (2020-2024): ERNA ALUKIĆ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

BLAGAJNIK (2020-2024): UROŠ GAČNIK, Onkološki Inštitut Ljubljana

 


OPERATIVNI KOLEGIJ

Operativni kolegij je operativni organ predsedstva združenja. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik. Seje operativnega kolegija so po potrebi. Seje sklicuje tajnik združenja.

 

Naloge operativnega kolegija so:

 • zagotavlja organizacijske pogoje za učinkovito delovanje predsedstva združenja,
 • pripravlja predloge za delo predsedstva in opravlja naloge, za katere ga zadolži predsedstvo,
 • uresničuje program dohodkov in izdatkov ter vodi finančno in materialno poslovanje združenja,
 • sestavi predlog programa dela za tekoče leto.

 


NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo organov združenja uresničevanje programov društva ter opravlja nadzor nad finančno – materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov združenja, ki jih izvoli skupščina. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani predsedstva ali operativnega kolegija združenja.

Člani nadzornega odbora:

SIMONA NAUMOVSKI, Onkološki inštitut Ljubljana

TINE HOLC, Univerzitetni klinični center Ljubljana

MATEVŽ MLEKUŽ, Onkološki inštitut Ljubljana

 


DISCIPLINSKA KOMISIJA

Disciplinska komisija ima tri člane, vsak član ima namestnika. Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo štirih let z možnostjo ponovitve. Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani komisije izmed sebe. Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov združenja.

Postopek in disciplinske ukrepe ureja poseben pravilnik.

 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve določb statuta,
 • nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v združenju,
 • neizvrševanje sklepov organov združenja,
 • ravnanja, ki kakorkoli škodujejo interesom in ugledu združenja,
 • delovanja v nasprotju s Kodeksom etike radioloških inženirjev Slovenije.

 

Disciplinska komisija lahko izreče članu društva naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

 

O pritožbah proti odločitvam disciplinske komisije dokončno odloča na svojem prvem sklicu skupščina društva kot drugostopenjski organ.

Člani disciplinske komisije:

TATJANA PERNEK, Onkološki inštitut Ljubljana

DEJAN HRIBAR, Univerzitetni klinični center Ljubljana

NADJA STERLE, Univerzitetni klinični center Ljubljana

 


UREDNIK STROKOVNE IN ZNANSTVENE REVIJE MEDICAL IMAGING AND RADIOTHERAPY JOURNAL (MIRTJ)

ALENKA MATJAŠIČ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

 


V.D. SKUPŠČINE MEDNARODNE ORGANIZACIJE (EFRS)

ALJAŽ ISKRA, Univerzitetni klinični center Ljubljana

 


REGIJE

 

Regijo vodi in predstavlja predstavnik regije, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

Društvo je organizirano po regionalnem principu. Regij je 12:

OBALNO-KRAŠKA REGIJA

Predstavnik: TOMAŽ PRAŠNIKAR, Splošna bolnišnica Izola

Namestnica: TINA KOVAČIČ, Splošna bolnišnica Izola

 

GORIŠKA REGIJA

Predstavnica: LIDIJA MEDVEŠČEK, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova gorica

Namestnica: KATJA IVANČIČ, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova gorica

 

JUGOVZHODNO-SLOVENSKA REGIJA

Predstavnik: ANDREJ MIKULIČ, Splošna bolnišnica Novo mesto

Namestnik: MARKO KRMC, Splošna bolnišnica Novo mesto

 

GORENJSKA REGIJA 

v.d. Predstavnika: TAMARA ŠOLAR, Splošna bolnišnica Jesenice

v.d. Namestnika: NEJC MAŠIČ, Splošna bolnišnica Jesenice

 

SAVINJSKA REGIJA

Predstavnik: KLEMEN REBEVŠEK, Splošna bolnišnica Celje

Namestnica: ANA MARIJA ŠTIMULAK, Splošna bolnišnica Celje

 

KOROŠKA REGIJA

Predstavnik: SALMIR HRNJIĆ, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Namestnica: ANA-MARI ZABUKOVNIK, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

 

POMURSKA REGIJA

Predstavnica: KATJA ZAUNEKER, Splošna bolnišnica Murska Sobota

Namestnik: DRAGO CAR, Splošna bolnišnica Murska Sobota

 

PODRAVSKA REGIJA

Predstavnica: HEDVIKA ŠAUPERL, Univerzitetni klinični center Maribor

v.d. Namestnice: NUŠA TURK, MTC Fontana

 

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

Predstavnica: MARTINA DOLŠAK, Zdravstveni dom Ljubljana

Namestnica: MARJETA JELOVČAN, Onkološki inštitut Ljubljana

 

ZASAVSKA REGIJA

Predstavnica: JERICA SONC, Splošna bolnišnica Trbovlje

Namestnik: MILOŠ DRNOVŠEK, Splošna bolnišnica Trbovlje

 

SPODNJEPOSAVSKA REGIJA

Predstavnik: MATEJ URŠIČ, Splošna bolnišnica Brežice

Namestnica: TINA BONČINA, Zdravstveni dom Sevnica

 

PRIMORSKO-NOTRANJSKA REGIJA

Regijo predstavlja predstavnik obalno-kraške regije

 


PREDSTAVNIKI PODROČIJ

 

Za razvoj in usklajevanje posameznih strokovnih področij skrbijo predstavniki področij radiološke tehnologije. Predstavnike področij po njihovem predhodnem soglasju določi predsedstvo združenja.

 

Predsedstvo potrjuje predstavnike za naslednja področja:

Predstavnik za področje Splošne radiološke diagnostike – BARBARA PETRINJAK, Zdravstveni dom Ljubljana

 

Predstavnik za področje Stomatološke diagnostike – GAŠPER OMAN, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Stomatološka diagnostika

 

Predstavnik za področje Mamografske diagnostike – GAŠPER PODOBNIK, Onkološki inštitut

 

Predstavnik za področje Računalniške tomografije (CT) – DEJAN HRIBAR, Univerzitetni klinični center Ljubljana

 

Predstavnik za področje Magnetnoresonančne tomografije (MR) – ANDREJ BREZNIK, Splošna bolnišnica Celje

 

Predstavnik za področje Interventne in kardiološke diagnostike – MATEVŽ ROBNIK, Univerzitetni klinični center Ljubljana

 

Predstavnik za področje Nuklearno medicinske tehnologije –SEBASTIJAN REP, Univerzitetni klinični center Ljubljana

 

Predstavnik za področje Radioterapevtske tehnologije – ALEŠ POSL, Onkološki inštitut

 

Predstavnik za področje PACS in IKT –ROK US, Univerzitetni klinični center Ljubljana

 

Predstavnik študentov radiološke tehnologije – ALEKDANDAR ĐURIČIĆ, Zdravstvena fakulteta

 

 

 

 

Comments are closed.