ZDRUŽENJE RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV

V ZDRI se prostovoljno združujejo višji rentgenski tehniki, višji radiološki tehniki, radiološki inženirji, diplomirani radiološki inženirji, diplomirani inženirji radiološke tehnologije in magistri inženirji radiološke tehnologije. Ob vstopu v združenje novi član podpiše pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in redno plačeval članarino za tekoče leto.

Član ZDRI je lahko tudi študent Zdravstvene fakultete – Oddelka za radiološko tehnologijo.

Član ZDRI a lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

ZDRI ima redne in častne člane. Častni član ZDRI je oseba, ki je s svojim delom pripomogla k razvoju in ugledu društva in se ji zato podeli naziv častnega člana društva. Častni član je opravičen plačevanja članarine. V kolikor je izvoljen v organe združenja, mu pripada glasovalna pravica, drugače pa nima pravice odločanja.

Pravice članov ZDRI so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe združenja,
 • da sodelujejo pri delu in odločajo v organih združenja,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja združenja pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti združenja,
 • da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem združenja ter njegovim finančnim in ­materialnim poslovanjem,
 • da o delu združenja seznanijo organizacije, v katerih so zaposleni,
 • da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v združenju ter za dosežene uspehe.

Dolžnosti članov ZDRI so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov združenja,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog združenja,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da dajejo združenju informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane združenja,
 • da se udeležujejo strokovnih izpopolnjevanj in prireditev, ki jih organizira združenje,
 • da varujejo ugled združenja.

Zaradi zagotavljanja kontinuitete dela imajo vsi v funkcije organov voljeni člani ZDRI po vsakršnem prenehanju funkcije še 6 mesecev dolžnost predajati delo in uvajati naslednika, če je to po oceni združenja potrebno.

V primeru, da član poda odstopno izjavo ali preneha plačevati mesečno članarino ali ko članarine ni poravnal za tekoče leto, mu z dnem odstopne izjave ali z dnem neplačila mesečnega obroka/letnega zneska članarine propadejo vse pravice članstva.


PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV

Predsedstvo ZDRI vodi delo združenja med dvema zasedanjema skupščine. Ima 16 članov, vključno s predsednikom, podpredsednikom, tajnikom in blagajnikom.

Skupščina izvoli predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in praviloma 12 članov predsedstva, tako da so zastopane vse regije (predstavniki regij).

V kolikor predstavnika regije za določeno regijo ni mogoče pridobiti, to regijo zastopa sosednja regija vse do izvolitve manjkajočega predstavnika regije, vendar ima zastopajoča regija pri odločanju še vedno samo en glas in glede sklepčnosti organov enega predstavnika.

Predsednik predsedstva je predsednik združenja, podpredsednik predsedstva je podpredsednik združenja.

Skupščina izvoli namestnike 12 članov predsedstva, ki zastopajo regije. V primeru odsotnosti člana predsedstva se seje predsedstva udeleži njegov namestnik, ki ima vse pristojnosti člana.

Predsedstvo se sestaja po potrebi, najmanj pa trikrat letno. Za vsakega člana predsedstva je obvezna prisotnost vsaj na eni letni seji predsedstva.

Naloge in pristojnosti predsedstva so:

 • sklicuje redne in izredne skupščine društva,
 • vodi in organizira delo društva med dvema skupščinama, uresničuje sklepe skupščine,
 • skrbi za izvrševanje dela društva,
 • imenuje stalne in občasne komisije in jih usmerja, pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa, sprejema splošne akte društva,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva, upravlja s premoženjem društva,
 • ustanavlja področja in izbira predstavnike področij (po njihovi predhodni prijavi),
 • imenuje uredniški odbor in urednika MIRTJ,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, in naloge, ki mu jih dodatno naloži skupščina.

 

PREDSEDNIK (2020-2024): NEJC MEKIŠ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

PODPREDSEDNIK (2020-2024): SAŠO ARNUGA, MDT&T d.o.o.

TAJNICA (2020-2024): ERNA ALUKIĆ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

BLAGAJNIK (2020-2024): UROŠ GAČNIK, Onkološki Inštitut Ljubljana

 


OPERATIVNI KOLEGIJ

Operativni kolegij je operativni organ predsedstva združenja. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik. Seje operativnega kolegija so po potrebi. Seje sklicuje tajnik združenja.

 

Naloge operativnega kolegija so:

 • zagotavlja organizacijske pogoje za učinkovito delovanje predsedstva združenja,
 • pripravlja predloge za delo predsedstva in opravlja naloge, za katere ga zadolži predsedstvo,
 • uresničuje program dohodkov in izdatkov ter vodi finančno in materialno poslovanje združenja,
 • sestavi predlog programa dela za tekoče leto.

 


NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo organov združenja uresničevanje programov društva ter opravlja nadzor nad finančno – materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov združenja, ki jih izvoli skupščina. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani predsedstva ali operativnega kolegija združenja.

Člani nadzornega odbora:

SIMONA NAUMOVSKI, Onkološki inštitut Ljubljana

TINE HOLC, Univerzitetni klinični center Ljubljana

MATEVŽ MLEKUŽ, Onkološki inštitut Ljubljana

 


DISCIPLINSKA KOMISIJA

Disciplinska komisija ima tri člane, vsak član ima namestnika. Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo štirih let z možnostjo ponovitve. Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani komisije izmed sebe. Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov združenja.

Postopek in disciplinske ukrepe ureja poseben pravilnik.

 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve določb statuta,
 • nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v združenju,
 • neizvrševanje sklepov organov združenja,
 • ravnanja, ki kakorkoli škodujejo interesom in ugledu združenja,
 • delovanja v nasprotju s Kodeksom etike radioloških inženirjev Slovenije.

 

Disciplinska komisija lahko izreče članu društva naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

 

O pritožbah proti odločitvam disciplinske komisije dokončno odloča na svojem prvem sklicu skupščina društva kot drugostopenjski organ.

Člani disciplinske komisije:

TATJANA PERNEK, Onkološki inštitut Ljubljana

DEJAN HRIBAR, Univerzitetni klinični center Ljubljana

NADJA STERLE, Univerzitetni klinični center Ljubljana

 


UREDNIK STROKOVNE IN ZNANSTVENE REVIJE MEDICAL IMAGING AND RADIOTHERAPY JOURNAL (MIRTJ)

ALENKA MATJAŠIČ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

 


V.D. SKUPŠČINE MEDNARODNE ORGANIZACIJE (EFRS)

ALJAŽ ISKRA, Univerzitetni klinični center Ljubljana

 


REGIJE

 

Regijo vodi in predstavlja predstavnik regije, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

Društvo je organizirano po regionalnem principu. Regij je 12:

OBALNO-KRAŠKA REGIJA

Predstavnik: TOMAŽ PRAŠNIKAR, Splošna bolnišnica Izola

Namestnica: TINA KOVAČIČ, Splošna bolnišnica Izola

 

GORIŠKA REGIJA

Predstavnica: LIDIJA MEDVEŠČEK, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova gorica

Namestnica: KATJA IVANČIČ, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova gorica

 

JUGOVZHODNO-SLOVENSKA REGIJA

Predstavnik: ANDREJ MIKULIČ, Splošna bolnišnica Novo mesto

Namestnik: MARKO KRMC, Splošna bolnišnica Novo mesto

 

GORENJSKA REGIJA 

v.d. Predstavnika: TAMARA ŠOLAR, Splošna bolnišnica Jesenice

v.d. Namestnika: NEJC MAŠIČ, Splošna bolnišnica Jesenice

 

SAVINJSKA REGIJA

Predstavnik: KLEMEN REBEVŠEK, Splošna bolnišnica Celje

Namestnica: ANA MARIJA ŠTIMULAK, Splošna bolnišnica Celje

 

KOROŠKA REGIJA

Predstavnik: SALMIR HRNJIĆ, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Namestnica: ANA-MARI ZABUKOVNIK, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

 

POMURSKA REGIJA

Predstavnica: KATJA ZAUNEKER, Splošna bolnišnica Murska Sobota

Namestnik: DRAGO CAR, Splošna bolnišnica Murska Sobota

 

PODRAVSKA REGIJA

Predstavnica: HEDVIKA ŠAUPERL, Univerzitetni klinični center Maribor

v.d. Namestnice: NUŠA TURK, MTC Fontana

 

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

Predstavnica: MARTINA DOLŠAK, Zdravstveni dom Ljubljana

Namestnica: MARJETA JELOVČAN, Onkološki inštitut Ljubljana

 

ZASAVSKA REGIJA

Predstavnica: JERICA SONC, Splošna bolnišnica Trbovlje

Namestnik: MILOŠ DRNOVŠEK, Splošna bolnišnica Trbovlje

 

SPODNJEPOSAVSKA REGIJA

Predstavnik: MATEJ URŠIČ, Splošna bolnišnica Brežice

Namestnica: TINA BONČINA, Zdravstveni dom Sevnica

 

PRIMORSKO-NOTRANJSKA REGIJA

Regijo predstavlja predstavnik obalno-kraške regije

 


PREDSTAVNIKI PODROČIJ

 

Za razvoj in usklajevanje posameznih strokovnih področij skrbijo predstavniki področij radiološke tehnologije. Predstavnike področij po njihovem predhodnem soglasju določi predsedstvo združenja.

 

Predsedstvo potrjuje predstavnike za naslednja področja:

Predstavnik za področje Splošne radiološke diagnostike – BARBARA PETRINJAK, Zdravstveni dom Ljubljana

 

Predstavnik za področje Stomatološke diagnostike – GAŠPER OMAN, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Stomatološka diagnostika

 

Predstavnik za področje Mamografske diagnostike – GAŠPER PODOBNIK, Onkološki inštitut

 

Predstavnik za področje Računalniške tomografije (CT) – DEJAN HRIBAR, Univerzitetni klinični center Ljubljana

 

Predstavnik za področje Magnetnoresonančne tomografije (MR) – ANDREJ BREZNIK, Splošna bolnišnica Celje

 

Predstavnik za področje Interventne in kardiološke diagnostike – MATEVŽ ROBNIK, Univerzitetni klinični center Ljubljana

 

Predstavnik za področje Nuklearno medicinske tehnologije –SEBASTIJAN REP, Univerzitetni klinični center Ljubljana

 

Predstavnik za področje Radioterapevtske tehnologije – ALEŠ POSL, Onkološki inštitut

 

Predstavnik za področje PACS in IKT –ROK US, Univerzitetni klinični center Ljubljana

 

Predstavnik študentov radiološke tehnologije – ALEKDANDAR ĐURIČIĆ, Zdravstvena fakulteta

 

 

 

 

DOKUMENTI

Pregled dokumentov ZDRI.

STATUT DRUŠTVA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV
Statut Društva radioloških inženirjev

PRAVILNIKI
Pravilnik o delu disciplinskih organov
Pravilnik o delovanju sekcij
Pravilnik za financiranje svojih članov
Pravilnik o volitvah
Pravilnik o finančnih nagradah za predavatelje na strokovnih in znanstvenih srečanjih DRI

KODEKS ETIKE RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV
Kodeks etike radioloških inženirjev

OBRAZCI
Pristopna izjava
Izstopna izjava

PLANI IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2022
Plan izobraževanja 2022

MIRTJ

MEDICAL IMAGING AND RADIOTHERAPY JOURNAL (MIRTJ) is an international peer-reviewed journal of the Slovenian Society of Radiographers publishing articles of scientific and professional excellence in medical imaging and radiation therapy.
The purpose of the journal is to publish articles from all areas of diagnostic imaging (diagnostic radiologic technology, computed tomography, magnetic resonance imaging, ultrasound and nuclear medicine), therapeutic radiologic technology and oncology. Its aim is to exchange information between practitioners and researchers that are involved in the use of radiological imaging, radiotherapy and interventional techniques. The articles are professional and scientific: results of research, technological assessments, case reports, etc.

MIRTJ (LINK – POVEZAVA)

IZDAJATELJ: Strokovno združenje radioloških inženirjev Slovenije (ZDRI)

GLAVNA UREDNICA REVIJE MEDICAL IMAGING AND RADIOTHERAPY JOURNAL (MIRTJ)
Alenka Matjašič, Faculty of Health Sciences, University of Ljubljana Slovenia

UREDNIŠKI ODBOR REVIJE MIRTJ:

 • Erna Alukić, Faculty of Health Sciences, University of Ljubljana, Slovenia
 • Sašo Arnuga, MDT&T d.o.o.
 • Anežka Chalánková, Czech Republic
 • Robin Decoster, Odisee University College, Belgium
 • Svea Deppe Mørup, Lillebaelt Hospital, Denmark
 • Luis Lança, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Portugal
 • Nejc Mekiš, Faculty of Health Sciences, Univerity of Ljubljana, Slovenia
 • Dávid Sipos,  Faculty of Health Sciences, University of Pécs, Hungary
 • Tina Starc, Faculty of Health Sciences, University of Ljubljana, Slovenia
 • Rok Us, Institute of Radiology, University medical centre Ljubljana, Slovenia
 • Valerija Žager Marciuš, Faculty of Health Sciences, University of Ljubljana, Slovenia; Teleradiotherapy department, Institute of Oncology Ljubljana, Slovenia

 

KDO JE RADIOLOŠKI INŽENIR?

Radiološka tehnologija je ena najbolj inovativnih vidikov zdravstva. Z napredno tehnologijo lahko pogledamo v notranjost telesa pacientov in iščemo vzroke bolezni.

Radiološki inženir je univerzitetno izobražen zdravstveni delavec, strokovnjak za slikanje človeškega telesa z namenom iskanja patologije in ugotavljanja diagnoze. Radiološki inženir izvaja vse vrste radiološke nuklearno-medicinske diagnostike, terapije z zaprtimi in odprtimi viri ionizirajočega sevanja, varstvo pred sevanji ter kontrolo kakovosti. Svoje strokovno znanje o radiološki tehnologiji, fiziki, anatomiji, fiziologiji in patologiji uporablja za razvoj optimalnih radioloških tehnik in protokolov ter tehnično ovrednoti nastale slike. Prav tako ima vse potrebno znanje o oskrbi pacientov.

Delovno okolje

Radiološki inženir z najsodobnejšo tehnologijo zajema slike notranjosti pacientov. Na ta način pomembno prispeva k diagnostiki bolezni. Radiološki inženir pri svojem delu uporablja zaprte in odprte vire ionizirajočega sevanja, ultrazvok, magnetno resonanco in računalniško tomografijo. Samostojno izvaja vse vrste rentgenskih slikanj, sodeluje v ekipah, kjer je uporaba virov ionizirajočih sevanj del diagnostičnega in terapevtskega postopka, izvaja ukrepe za zaščito pred sevanji in kontrolo kakovosti.

S sedežem v bolnišnici radiološki inženir skupaj s sodelavci v multidisciplinarnem timu oblikuje načrt zdravljenja in podpira bolnike, do konca zdravljenja. Tudi po končanem zdravljenju radiološki inženir sodeluje pri spremljanju bolnikovega stanja z rednimi kontrolnimi slikanji. Radiološki inženir dela v timu z drugimi strokovnjaki, najpogosteje je to zdravnik, specialist radiolog, radioterapevt ali specialist nuklearne medicine.

Med diagnostične slikovne metode spadajo klasično rentgensko slikanje, ter specialno usmerjena slikanja na osnovi rentgenskega sevanja, kot so:

 • urološka diagnostika, 
 • ginekološka diagnostika,  
 • gastroenterološka diagnostika, 
 • stomatološka diagnostika, 
 • denzitometrija,
 • mamografija, 
 • ortopedske preiskave ter
 •  kardiovaskularna in interventna radiologija.

Med naprednejše slikovne tehnologije, ki delujejo s pomočjo ionizirajočega rentgenskega sevanja spada slikanje z računalniško tomografijo (CT). Poleg tega radiološki inženirji upravljajo slikovne naprave, ki za zajem slik ne uporabljajo ionizirajočega sevanja, to sta magnetno resonančno slikanje (MR) in ultrazvok (UZ).

Prav tako je radiološki inženir specialist za zajemanje slik hudo poškodovanih bolnikov v urgentem centru. Naloge radiološkega inženirja vključujejo tudi zajemanje slik bolnikov med operativnim posegom. Bolnike, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo obiskati radiološki oddelek, radiološki inženir slika s pomočjo mobilne radiografije kar v bolniški postelji na oddelku. V programu za presejanje bolezni dojk opravljajo mamografijo in slikajo zobe za potrebe zobozdravstva.

Na oddelku za nuklearno medicino opravljajo radiološki inženirji celo vrsto preiskav, kot so PET-CT in SPECT. Pri svojem delu uporabljajo radioaktivne izotope. 

Radiološki inženirji so pomemben del tima v radioterapiji. Njihovo delo zajema pripravo bolnika na obsevanje in izvajajo obsevanje z linearnimi pospeševalniki visokih energij. Skrbijo za natančno izvedbo obsevanja s pomočjo različnih slikovnih tehnik ter sodelujejo pri postavitvi protokolov za najnovejše obsevalne tehnike.

Pri svojem delu pogosto uporabljajo različna kontrastna sredstva, ki jih bolnik prejme v obliki injekcij ali popite tekočine. Na ta način jasno prikažejo določene organe ali dele telesa pacientov, kot je na primer ožilje.

Naloga radiološkega inženirja je zajemanje čim boljše slike, saj je s tem neposredno povezana postavitev pravilne diagnoze in morebitno nadaljnje zdravljenje. Slabo posneta slika lahko privede do napačne diagnoze in napačnega zdravljenja ali celo opustitve zdravljenja. Prav tako je radiološki inženir zadolžen za obdelavo digitalnih slik ter njihovo pravilno shranjevanje.

Pri svojem delu upravlja najbolj zapleteno in napredno tehnologijo v zdravstvu. Delovni pripomočki, ki jih pri delu uporablja, so odprti in zaprti viri ionizirajočih sevanj, rentgenski aparati vseh vrst in tipov, ultrazvočni aparati, aparati za magnetno resonanco, računalniško vodene aparature, radioaktivni izotopi, aparati za obsevanje z ionizirajočimi sevanji ter naprave za kontrolo kakovosti in dodatna oprema. Med dokumenti uporablja bolnikovo dokumentacijo v zvezi z obsevanostjo, za izvedbo preiskav pa pomožne materiale, kot so npr. rentgenski filmi.

S poglobljenim znanjem iz anatomije in radiološke tehnologije je nepogrešljiv kader v zdravstvu. Njegov izdelek so rentgenska slikanja vseh vrst ter sodelovanje v ekipah, kjer je uporaba ionizirajočega sevanja del diagnostičnega ali terapevtskega postopka. Izvaja ukrepe zaščite pred ionizirajočimi in neionizirajočimi sevanji in kontrolo kakovosti. Radiološki inženirji so osrednjega pomena za širšo multidisciplinarno skupino, ki dela in se posvetuje s kolegi iz različnih oddelkov.

Radiološki inženirji se lahko zaposlijo na radioloških oddelkih vseh bolnišnic, prav tako lahko delo poiščejo v zasebnem sektorju. Najbolj podjetni lahko ustanovijo svoje podjetje iz področja slikanja in slikovne opreme.

Najpogosteje, v 85 % se diplomanti radiološke tehnologije zaposlijo na področju diagnostične radiologije. V 12 % odstotkih se zaposlijo na področju radioterapije, nekaj odstotkov pa na področju nuklearne medicine. Radiološki inženir, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora, kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je naš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev (link)

Nevarnosti

Radiološki inženir delo opravlja v posebnih delovnih pogojih, ki so zdravju škodljivi in jih ureja zdravstvena zakonodaja. Ob nepravilni uporabi slikovne opreme in neupoštevanju načel dobre radiološke prakse lahko pride do prekomernega obsevanja tako preiskovanca kot tudi osebja. Potencialni vir nevarnosti je delo s kemikalijami in delo v različno osvetljenih okoljih, v temnici in pri močnem viru svetlobe. Pri svojem delu je radiološki inženir izpostavljen poškodbam in okužbam. Pri delu uporablja nesvinčena in svinčena zaščitna sredstva, kot so svinčeni plašč, predpasnik, zaščitna očala s svinčenim steklom in svinčene rokavice. Radiološki inženir pri svojem delu nosi uniformo in termoluminiscentni dozimeter, ki meri prejeto dozo ionizirajočega sevanja.

Dodatni ukrepi za zaščito pred škodljivimi vplivi pri delu so: skrajšani delovni čas, podaljšan letni dopust in vsakoletni preventivni zdravniški pregled.

Usposabljanje in razvoj kariere

Ko postanete kvalificirani radiološki inženir, boste imeli možnost za nadaljne izobraževanje in usposabljanje. Prav tako vas bomo spodbudili, da se pridružite Društvu radioloških inženirjev, kjer lahko obiskujete tečaje, konference in seminarje. Izobraževanja v različnih oblikah potekajo tako doma kot v tujini.

Tekom vaše kariere se lahko specializirate za določeno vrsto slikanja, kot je na primer računalniško tomografsko slikanje ali ultrazvok. Lahko ste specializirani za delo z otroki, bolniki z ortopedskimi ali neurološkimi okvarami ali bolniki z rakom. Sodelujete lahko v raziskovalnem delu ali poučevanju mlajših generacij.

Delovni dan radiološkega inženirja je zelo razgiban. Naloga radiološkega inženirja ni zgolj upravljanje slikovnih naprav. Tekom svojega dela komunicirajo z zdravniki in sodelujejo pri odločitvah, katera slikovna metoda je najprimernejša za posameznega bolnika. Pred posegom se posvetujejo s preiskovanci, jim razložijo postopek, natančno namestijo preiskovanca v pravilni položaj in poskrbijo, da so dozne obremenitve sevanja v varnih okvirjih.

Delovni čas radioloških inženirjev je odvisen od posamezne ustanove. Običajno delo poteka v več izmenah, tudi ponoči in ob koncu tedna.

Kako postanem radiološki inženir?

Če želite postati radiološki inženir morate na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani opraviti triletni dodiplomski študij radiologije in radiološke tehnologije. To stopnjo študija zaključite z uspešno opravljeno in zagovarjano diplomsko nalogo. Izobraževanje lahko nadaljujete na podiplomskem magistrskem študiju, ki traja dve leti.  Svojo izobrazbo lahko nadgradite tudi na doktorskem nivoju.

Po diplomi boste morali pridobiti klinične izkušnje v obliki pripravništva, preden boste postali popolnoma usposobljeni radiološki inženir.

Kot študent in kvalificiran radiološki inženir se lahko včlanite v Društvo radioloških inženirjev, Zbornico radioloških inženirjev in Sindikat Sevalcev.

Če vas zanima naravoslovna znanost, uživate v skupinskem delu in želite pomagati ljudem, potem bo kariera radiološkega inženirja prava izbira za vas.

KONTAKT

Strokovno združenje radioloških inženirjev Slovenije – ZDRI
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
p.p. 2217
GSM: 041 885 111 (blagajnik ZDRI Uroš Gačnik)
Mail: info@radioloski-inzenirji.si
TRR/Sparkasse: IBAN SI56 3400 0102 0577 522
Davčna št: 88623530
Matična št: 5101107000

PREDSEDNIK: NEJC MEKIŠ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

PODPREDSEDNIK: SAŠO ARNUGA, MDT&T d.o.o.

TAJNICA: ERNA ALUKIĆ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

BLAGAJNIK: UROŠ GAČNIK, Onkološki Inštitut Ljubljana

UREDNICA REVIJE MEDICAL IMAGING AND RADIOTHERAPY JOURNAL (MIRTJ)
ALENKA MATJAŠIČ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

UREDNIK SPLETNE STRANI ZDRI (http://www.radioloski-inzenirji.si/)
ANDREJ BREZNIK, Splošna bolnišnica Celje (admin@radioloski-inzenirji.si)

UREDNICA SPLETNIH MEDIJEV ZDRI (FACEBOOK, INSTAGRAM)
LAURA DOLENC, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani


Vprašanja, predloge in pripombe lahko posredujete na naš spletni naslov s pomočjo spodnjega spletnega obrazca.

[contact-form-7 id=”254″ title=”Kontaktni obrazec”]